ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងចំណងជើងកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1១.សូមសួរ ឥឡូវនេះនៅមន្ទីរទេសចរណ៍អាចផ្តល់កូនសៀវភៅទស្សនាមានប៉ុន្មានប្រភេទនិងទទួលយកនៅទីកន្លែងណា?2018-04-14
2២.សូមសួរ នៅទីកន្លែងណាអាចទទួលយកកូនសៀវភៅទស្សនាក្រុងតៃប៉េ?2018-04-14
3៣.តើអាស័យដ្ឋានវែបសាយទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េនិងខ្លឹមសាររបស់វាមានអ្វីខ្លះ?2018-04-14
4២.សូមសួរ នៅទីកន្លែងណាអាចទទួលយកកូនសៀវភៅទស្សនាក្រុងតៃប៉េ?2018-04-14
5៤.តើមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េនៅទីកន្លែងណា?ហើយមានផ្តល់សេវាកម្មអ្វីខ្លះ?2018-04-14
6៣.តើអាស័យដ្ឋានវែបសាយទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េនិងខ្លឹមសាររបស់វាមានអ្វីខ្លះ?2018-04-14
7៥តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលកូនសៀវភៅអំពីលិខិតបែបបទឆ្លងដែនទស្សនាក្រុងតៃប៉េ?2018-04-14