ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទីក្រុងតៃប៉ិត្រូវបានផ្តល់បើកថ្នាក់រៀនអំពីសិទ្ធិស្មើរភាពគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ 2023  "ពានរង្វាន់ទីក្រុងសម្រាប់គោលដៅទេសចរណ៍មូស្លីមដែលមានសក្តានុពលបំផុត Most Promising Muslim-friendly City Destination of The Year(non-OIC)បច្ចុប្បន្ន ទីក្រុងតៃប៉ិមានកន្លែងស្នាក់នៅ និងភោជនីយដ្ឋានជាង 60 កន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនម៉ូស្លីម ហើយកន្លែងទាក់ទាញ និងកន្លែងសាធារណៈជាង 30 មានបន្ទប់អធិស្ឋាន ឬកន្លែងបន្សុត។ "


◈ ហាងមិត្តភាពមូស្លីម

https://friendlystore.taipei/index.php/tw/177/map?search=%E7%A9%86%E6%96%AF%E6%9E%97%E5%8F%8B%E5%96%84


◈បរិស្ថានដែលមានការបញ្ជាក់ជាមូស្លីម

https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0020119&keyString=%5e63%5e


◈បញ្ជីភោជនីយដ្ឋាន និងកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានការទទួលស្គាល់ពីមូស្លីម

https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0020118&keyString=%5e63%5e&page=1


វិហារឥស្លាមតៃប៉ិ

អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 62 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវស៉ីងសិនណានឡូក សង្កាត់តាអាន ទីក្រុងតៃប៉ិ

ទូរស័ព្ទ៖ 02-23219445

វេលាម៉ោង៖ 09:00-20:00 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ


វិហារឈីងជិនវប្បធម៌តៃប៉ិ

អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 3 ផ្លូវលេខ 25 ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវស៉ីងហាយ សង្កាត់ចុងចិន ទីក្រុងតៃប៉ិ

ទូរស័ព្ទ៖02-23675421


ប្រភពឯកសារ ៖ណែនាំទេសចរណ៍មូស្លីម [ការិយាល័យទំនាក់ទំនងទេសចរណ៍រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ]