ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

តំបន់មិត្តភាពមូស្លីម។

1. មគ្គុទេសទេសចរណ៍ទេសចរណ៍មូស្លីម។ https://www.travel.taipei/zh-tw/must-visit/halal
2. Muslim Friendly Taipei https://www.travel.taipei/muslim
3. ហាងអ៊ីស្លាមមិត្តភាពមូស្លីម (អក្សរចិន) https://bit.ly/2xUnxtw
4.. ហាងអ៊ីស្លាមមិត្តភាពមូស្លីម (អក្សរអង់គ្លេស)https://bit.ly/2xRMOo6