ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

បានចេញផ្សាយព្រឹត្តិប័ត្រពត៍មានអេឡិចត្រូនិចរួចស្រេច

លេខរៀងTitlePublish Date
1កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-072018-07-10
2កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-062018-06-08
3កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-052018-05-10
4កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-042018-05-10
5កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-032018-04-21
6កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-022018-04-21
7កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-012018-04-21
8កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-122018-04-21
9កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-112017-11-10
10កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-102017-10-06
11កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-092017-09-08
12កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-082017-08-10
13កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-072017-07-10
14កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-062017-06-09
15កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-052017-05-10
16កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-042017-04-10
17កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-032017-03-10
18កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-022017-02-10
19កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-012017-01-10
20កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2016-122016-12-09