ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

បានចេញផ្សាយព្រឹត្តិប័ត្រពត៍មានអេឡិចត្រូនិចរួចស្រេច

លេខរៀងTitlePublish Date
1អាណិកជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច- 2019-072019-08-07
2អាណិកជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច- 2019-062019-06-12
3អាណិកជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច- 2019-052019-05-10
4អាណិកជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច- 2019-042019-04-11
5អាណិកជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច- 2019-012019-02-02
6អាណិកជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច- 2018-122019-01-10
7កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-072018-07-10
8កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-062018-06-08
9កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-052018-05-10
10កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-042018-05-10
11កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-032018-04-21
12កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-022018-04-21
13កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2018-012018-04-21
14កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-122018-04-21
15កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-112017-11-10
16កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-102017-10-06
17កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-092017-09-08
18កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-082017-08-10
19កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-072017-07-10
20កជនថ្មីក្រុងស៊ីប៉េកាសែតអេឡិចត្រូនិច -2017-062017-06-09