ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទីតាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសហគមន៍ប្រជាជនថ្មីក្រុងតៃប៉ិ

(មួយ) គោលបំណងនៃការដាក់៖
ដោយចូលទៅសាកសួរសុខទុកបងប្អូនប្រជាជនថ្មី និងផ្តល់ពត៍មាននិងប្រភពឯកសារផ្សេងៗដល់ពួកគាត ការជួយសម្រួលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពដល់ប្រជាជនថ្មីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អោយកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង ទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនឹងកើតមានចំពោះគាត់និងគ្រួសារគាត់ ដោយឆ្លងកាត់តាមការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រភពសង្គម គោលបំណងដើម្បីបង្កើនការចែករំលែកផ្លាស់ប្តូរពហុវប្បធម៌។
(ពីរ)ខ្លឹមសារនៃសេវាកម្ម៖
សេវាកម្មចុះសាកសួរសុខទុកដោយផ្ទាល់ពីអ្នកធ្វើការសង្គមកិច្ច សេវាកម្មសាកសួរពត៍មាន រៀបចំគម្រោងជំនួយដល់ប្រជាជនថ្មីនិងគ្រួសារ។
(បី)ទីតាំងបម្រើសេវាកម្ម៖
តំបន់ខាងលិច(YWCA)
៖០២-២៣៦១-៦៥៧៧
អាសយដ្ឋាន៖ លេខ 207 ជាន់ទី 4 ផ្លូវយ៉ានភីងខាងត្បូ សង្កាត់ចុងចឹង ទីក្រុងតៃប៉ិ
ដែនផ្តល់សេវាកម្ម៖ខ័ណ្ឌវ៉ាន់ហ្វា ខ័ណ្ឌចុងជឹង ខ័ណ្ឌតាថុង
ពេលវេលាផ្តល់សេវាកម្ម៖ថ្ងៃអង្គារ ព្រហស្បតិ៍ វេលាម៉ោង៨:៣០-២១:៣០
ពេលវេលាផ្តល់សេវាកម្ម៖ថ្ងៃអង្គារ សៅរ៍ វេលាម៉ោង០៩:០០-១៨:០០
តំបន់ខាងជើង (សាយជិនជូ)
៖០២-២៥០៤-០៣៩៩
អាសយដ្ឋាន៖អគារលេខ២៣២ជាន់ទី៤ផ្លូវឆាងឈុនខ័ណ្ឌចុងសានក្រុងតៃប៉ិ
ដែនផ្តល់សេវាកម្ម៖ខ័ណ្ឌសឺលីន ខ័ណ្ឌប៉ីថូវ ខ័ណ្ឌចុងសាន
ពេលវេលាផ្តល់សេវាកម្ម៖ថ្ងៃអង្គារ សៅរ៍ វេលាម៉ោង០៩:០០-១៨:០០
តំបន់ខាងត្បូង (សានមូ)
ទូរស័ព្ទ៖ ០២-២៩៣១-២១៦៦
តំបន់បម្រើសេវាកម្ម៖ ខ័ណ្ឌវឹនសាន ខ័ណ្ឌតាអាន ខ័ណ្ឌស៊ីនអ៊ិ
អាស័យដ្ឋាន៖ ជាន់ទី១ផ្ទះលេខ៧ផ្លូវច្រកលេខ១២៧ផ្លូវជីងស៊ីងខ័ណ្ឌវឹនសានក្រុងតៃប៉ិ
ពេលវេលាបំរើសេវាកម្ម ពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃសៅរ៍រៀងរាល់សប្តាហ៍ ពីវេលាម៉ោង០៩:០០ដល់ម៉ោង១៨:០០។
តំបន់ខាងកើត (YWCA)
ទូរស័ព្ទ៖ (02)2631-7059
អាស័យដ្ឋាន៖ (ស្ថានីយ៍រថភ្លើងល្បឿនលឿនចំណតហ៊ូចូវ) ផ្ទះលេខ១៩ ច្រកលេខ៨៦ ផ្លូវលេខ ១៨៩ កំណាត់ទី៣នៃវថីខាងនីង ខណ្ឌណេយ៊ូ។
តំបន់បម្រើសេវាកម្ម៖ ខណ្ឌសុងសាន ខណ្ឌណេហ៊ូ និង ខណ្ឌណានកាង
ពេលវេលាផ្តល់សេវាកម្ម៖ថ្ងៃអង្គារ សៅរ៍ វេលាម៉ោង០៩:០០-១៨:០០