ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
(មួយ) គោលបំណងនៃការដាក់៖
ដោយចូលទៅសាកសួរសុខទុកបងប្អូនប្រជាជនថ្មី និងផ្តល់ពត៍មាននិងប្រភពឯកសារផ្សេងៗដល់ពួកគាត ការជួយសម្រួលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពដល់ប្រជាជនថ្មីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អោយកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង ទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនឹងកើតមានចំពោះគាត់និងគ្រួសារគាត់ ដោយឆ្លងកាត់តាមការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រភពសង្គម គោលបំណងដើម្បីបង្កើនការចែករំលែកផ្លាស់ប្តូរពហុវប្បធម៌។

(ពីរ)ខ្លឹមសារនៃសេវាកម្ម៖
សេវាកម្មចុះសាកសួរសុខទុកដោយផ្ទាល់ពីអ្នកធ្វើការសង្គមកិច្ច សេវាកម្មសាកសួរពត៍មាន រៀបចំគម្រោងជំនួយដល់ប្រជាជនថ្មីនិងគ្រួសារ។

(បី)ទីតាំងបម្រើសេវាកម្ម៖

តំបន់ខាងលិច (YWCA)

ខ័ណ្ឌវ៉ាន់ហ្វា ខ័ណ្ឌចុងជឹង ខ័ណ្ឌតាថុង

០២-២៣៦១-៦៥៧៧

ជាន់ទី១០ផ្ទះលេខ៧ផ្លូវឈីងតោ ខាងលិចខ័ណ្ឌចុងជឹងក្រុងតៃប៉ិ

ពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃសៅរ៍រៀងរាល់សប្តាហ៍ ពីវេលាម៉ោង០៩:០០ដល់ម៉ោង១៨:០០។
តំបន់ខាងជើង (សាយជិនជូ)

ខ័ណ្ឌសឺលីន ខ័ណ្ឌប៉ីថូវ ខ័ណ្ឌចុងសាន

០២-២៥០៤-០៣៩៩

ជាន់ទី៤ផ្ទះលេខ២៣២ផ្លូវឆាំងឈុនខ័ណ្ឌចុងសានក្រុងតៃប៉ិ

ពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃសៅរ៍រៀងរាល់សប្តាហ៍ ពីវេលាម៉ោង០៩:០០ដល់ម៉ោង១៨:០០។
តំបន់ខាងត្បូង (សានមូ)

ខ័ណ្ឌវឹនសាន ខ័ណ្ឌតាអាន ខ័ណ្ឌស៊ីនអ៊ិ

០២-២៩៣១-២១៦៦

ជាន់ទី១ផ្ទះលេខ៧ផ្លូវច្រកលេខ១២៧ផ្លូវជីងស៊ីងខ័ណ្ឌវឹនសានក្រុងតៃប៉ិ

ពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃសៅរ៍រៀងរាល់សប្តាហ៍ ពីវេលាម៉ោង០៩:០០ដល់ម៉ោង១៨:០០។
តំបន់ខាងកើត (YWCA)

ខណ្ឌសុងសាន ខណ្ឌណេហ៊ូ និង ខណ្ឌណានកាង

(02)2631-7059

អាសដ្ឋានផ្ទះលេខ 252 ជាន់ទី 1 ផ្លូវ ស៊ែងយ៉ាំង សង្កាត់ណានកាំង ទីក្រុងតៃប៉ិ

ពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃសៅរ៍រៀងរាល់សប្តាហ៍ ពីវេលាម៉ោង០៩:០០ដល់ម៉ោង១៨:០០។