ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចុះឈ្មោះសម្រាប់ការប្រឡងចូលសញ្ជាតិ? តើម៉ោងធ្វើតេស្តនៅទីក្រុងតៃប៉ិមានប៉ុន្មាន?2024-01-11
2ខ្ញុំបានបាត់បង់សញ្ជាតិរបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ត្រលប់ទៅតៃវ៉ាន់វិញដើម្បីរស់នៅបានយូរ តើខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មានអ្វីខ្លះដើម្បីរៀបចំដើម្បីទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំ?2024-01-11
3តើប្តីឬប្រពន្ធជាជនបរទេសត្រូវតែស្នើសុំយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់?2017-07-14
4តើប្តីឬប្រពន្ធជាជនបរទេសដែលបានរៀបការជាមួយពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ចង់ស្នើសុំចូលសញ្ជាតិ ហើយកូនមិនទាន់ពេញវ័យដែលគាត់និងជនបរទេសកើត ត្រូវតែស្នើសុំយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់?2017-07-14