ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀង主題上版日期
1អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងកម្មករចំណាកស្រុកជួបប្រទះការតាមរក និងការបៀតបៀនផ្លូវភេទ ខណៈពេលដែលនៅតៃវ៉ាន់ និងពេលធ្វើការ តើពួកគេគួរដោះស្រាយដោយរបៀបណា?2024-05-13
2បើអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីជួបអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅតៃវ៉ាន់ តើពួកគេគួរដោះស្រាយបែបណា?2024-05-13
3តើប្រជាពលរដ្ឋថ្មីគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះការឆបោក?2024-05-13
4នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋថ្មី និងពលករចំណាកស្រុកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីព្រហ្មទណ្ឌ តើមានអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលអាចផ្តល់ជំនួយដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ចាំបាច់របស់ពួកគេដែរឬទេ?2024-05-13
5នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋថ្មី និងពលករចំណាកស្រុកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌ ហើយត្រូវរៀបចំប្រតិចារិក តើពួកគេគួរធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើពួកគេមិនស្ទាត់ជំនាញភាសាចិន?2024-05-13
6ប្រសិនបើពលករចំណាកស្រុកបរទេសជួបប្រទះរបួសផ្ទាល់ខ្លួន ឬត្រូវការការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ជាពីរភាសា តើគាត់អាចហៅរកជំនួយអ្នកណា?2024-05-10
7តើអ្វីទៅជា "ខ្សែទូរស័ព្ទសេវាលេខ 1955 ប្រឹក្សា 24ម៉ោងបំរើសេវាកម្ម និងការពារពលករបរទេស "?2024-05-10