ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
  • លក្ខណៈសេវា ៖ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាគ្រួសារសំរាប់ប្រពន្ធសញ្ជាតិបរទេស
  • គោលបំណត់បង្កើត ៖

ដើរតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលខុសត្រូវចំពោះស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីមកដល់តៃវ៉ាន់តាមការរៀបការជាមួយជនតៃវ៉ាន់ ផ្តល់បង្អួចពិគ្រោះដោយឡែកអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍អន្តរប្រទេស ហើយអាចតាមផ្តល់សេវាករណីដោយឡែកនិងសេវាជាសមូហភាព មុខងារទូរស័ព្ទពិគ្រោះពិសេសនិងការជំរុញផែនការសមាគមជាដើម ដើម្បីលើកដំឡើងសង្គមកិច្ចរបស់ស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីក្នុងក្រុងយើង។

  • កម្មវិធីសេវា ៖

សេវាទំនាក់ទំនងគ្រួសារ សេវាគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី។

  • ម៉ោងសេវា ៖

រាល់អង្គារសៅរ៍09:00~18:00
រាល់ពុធ09:00~21:00

បន្ថែម:អាស័យដ្ឋានលេខ 21ជាន់ទី 7 ខណ្ឌទី១  ផ្លូវ ទីហ័រ  ទីក្រុងតៃប៉ិ (ជាន់ខាងលើផ្សារយ៉ុងលឹក)
ទូរស័ព្ទ: 02-2558-0133
ទូរសារ: 02-2558-0126
MAIL: eden.tpnw@gmail.com

ប្រភពឯកសារ ៖ មជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីជាតិតៃវ៉ាន់