ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1តើមានគោលការណ៍អ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងការប្រើឈ្មោះចិនដោយជនបរទេស ជនគ្មានរដ្ឋ និងកូនៗរបស់ពួកគេ?2024-02-16
2តើគូរស្វាមីភរិយាបរទេសត្រូវទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាបន្ទាប់ពីបានលែងលះគ្នារួច?2024-01-11
3[អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី] បន្ទាប់ពីអ្នករស់នៅថ្មី (ប្តីឬប្រពន្ធបរទេស) ទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅ តើមាននីតិវិធីអ្វីខ្លះក្នុងការទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ? តើត្រូវការឯកសារអ្វីខ្លះ?2024-01-11
4តើអ្នករស់នៅថ្មី (ជនបរទេស ឬជនគ្មានរដ្ឋ) ដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិបានយ៉ាងដូចម្តេច? ហើយតើត្រូវធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសាធារណៈរដ្ឋចិនតៃវ៉ាន់មានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះ?2024-01-11
5តើមាននីតិវិធីអ្វីខ្លះសម្រាប់ជនបរទេស (មិនរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលមកពីហុងកុង ម៉ាកាវ និងចិនដីគោក) ដើម្បីស្នើសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយរបៀបណា? តើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបន្ទាប់ពីមានប័ណ្ណស្នាក់នៅរួចហើយ? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបាន?2024-01-11
6ប្រសិនបើជនបរទេសមករស់នៅតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីរៀបការរួច ឬធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់យូរហើយចង់សុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសាធារណៈរដ្ឋចិនតៃវ៉ាន់ តើគាត់ត្រូវរៀបចំឯកសារអ្វីខ្លះ?2024-01-11
7បើជនបរទេសចង់រៀបការជាមួយពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ តើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីស្នើសុំចុះបញ្ជី អាពាហ៍ពិពាហ៍?2023-10-17
8បើប្តីឬប្រពន្ធជនបរទេសចង់លះលែងជាមួយពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ តើត្រូវតែស្នើសុំយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីចុះបញ្ជីលះលែងគ្នា?2023-09-04
9បើប្តីឬប្រពន្ធជនបរទេសនិងពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មានកូនក្រោយពីរៀបការ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីស្នើសុះចុះបញ្ជីកំណើតសំរាប់កូនរបស់គេ ?2023-09-04