ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទ
1អង្គការពលកម្មពិភពលោក - GWO (Global Workers' Organization)
2ប្រអប់សំបុត្រមតិយោបល់ HELLO TAIPEI
3មូលដ្ឋានគ្រឹះកាតូលិក អ្នកគង្វាលល្អ - Good Shepherd Social Welfare Services
4ទីភ្នាក់ងារចុះឈ្មោះស្វែងរកការងារក្រុងតៃប៉ិ
5ក្រុមអភិបាល ផ្នែកស៊ីវិល សាលាក្រុង តៃប៉ិក
6ទីក្រុងតៃប៉ិកនៃមណ្ឌូលប្រាតិភោគ﹙ក្នុងការខ្ចីប្រាក់﹚
7ពត៌មានលំអិតនៃកម្មវិធីសហគ្រិនក្រុមនារីប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី
8ទីក្រុងតៃប៉ិមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នៃបណ្តាញ
9អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ជំនួយ ច្បាប់វិន័យ
10អង្គការមូល និធិមូលការណ៍ អ៊ី ទៀន ក្នុងសង្គមរ៉ាប់ រង
11អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ក្នុងសង្គម លីក ស៊ីង រ៉ាប់រងវិជ្ជាជីវៈ ការងារ
12អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន និងសមាគមទ្វិប អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៃ បងប្អូនស្រី
13បណ្តាញព័ត៍មាននៃសេវាកម្មលោកចាំង
14អង្គការមូលនិធិបំរើស្ត្រីនៃចំណេះដឹងថ្មីៗ
15បណ្តាញសហជីពកម្មនៃប្រទេសតៃវ៉ាន់
16ផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន
17វិចផ្សាយកាសែត បួនទឹសភាសា វៀតណាម
18សមាគម ជុង ហ័វ ក្រុមជួយសង្គ្រោះ
19គ័ងហ័រនៃទស្សនាវដ្តីនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់
20សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន សមាគមនៃគ្រិស្គ សាសនា នី ឆីង នៀន ហួច