ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទ
1ពហុ​វប្ប​ធ​ម៍អប់រំលើបណ្តាញវេចសាយ
2ក្រុមអភិបាល ក្រសួង ការធា នារ៉ាប់រងផ្នែក សុខភាព សាលាក្រុង តៃប៉ិក
3សេចក្តីណែនាំសិទ្ធិស្ត្រីបុរសសមភាពស្មើគ្នា
4អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន និងសមាគមទ្វិប អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៃ បងប្អូនស្រី
5ក្រសួងបំរើជន ជាតិថៃ អំពី ពាណិជ្ជកម្មកិច្ច នៃសេដ្ឋកិច្ច
6បេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំ
7ក្រសួងការបរទេស ការិយាល័យ សេវាកម្មកុងស៊ុល
8ក្រសួងមហារផ្ទៃ
9វិចផ្សាយ ក្រសួង មហារផ្ទៃចេញ ចូល ក្នុងប្រទេស នឹងក្រសួង អន្តោប្រវេសន៍ នៃទូទាំង ពិភពលោក
10វិចផ្សាយ ក្រសួង មហារផ្ទៃចេញ ចូល ក្នុងប្រទេស នឹងក្រសួង អន្តោប្រវេសន៍ នៃទូទាំង ពិភពលោក
11ផ្នែកប័ណ្ណសំគាល់ ខ្លួននិងចូល ជាសញ្ជាតិ
12គេហទំព័រផ្តល់សេវាពត៍មានស្តីពីការចញ្ចឹមអប់រំបុត្រធីតារបស់រដ្ឋាភិបាលតៃប៉ិ
13ក្រុមអភិបាល មណ្ឌូលបំរើ ក្រុមគ្រួសារ
14គំរោងជួយអ្នកមានផ្ទៃពោះដោយសប្បាយរីករាយនិងងាយស្រួល
15ក្រុមសង្គម សាលាក្រុង តៃប៉ិក
16ក្រសួងស្ថានីយ កណ្ដាលធានា រ៉ាប់រង សុខភាព
17 ក្រុមអភិបាល មន្ទីពេទ្យរដ្ឋ លៀន ហឺរ
18ក្រុមអភិបាល មណ្ឌូលបំរើ ធានារ៉ាប់រង ផ្នែកសុខភាព នៅក្នុង១២ តំបន់
19ទីក្រុងតៃប៉ិក ការពារ ជន អន្តោប្រវេសន៍
20តៃវ៉ាន់ក្រសួង គណនីគ្រប់គ្រង ផ្លូវដែក