ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ទាក់ទឹងអង្គភាព

លេខរៀង主題
1ទីក្រុងតៃប៉ិមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នៃបណ្តាញ
2អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ជំនួយ ច្បាប់វិន័យ
3GWO
4អង្គការមូល និធិមូលការណ៍ អ៊ី ទៀន ក្នុងសង្គមរ៉ាប់ រង
5អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ក្នុងសង្គម លីក ស៊ីង រ៉ាប់រងវិជ្ជាជីវៈ ការងារ
6Good Shepherd Social Welfare Services
7អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន និងសមាគមទ្វិប អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៃ បងប្អូនស្រី
8បណ្តាញព័ត៍មាននៃសេវាកម្មលោកចាំង
9អង្គការមូលនិធិបំរើស្ត្រីនៃចំណេះដឹងថ្មីៗ
10បណ្តាញសហជីពកម្មនៃប្រទេសតៃវ៉ាន់
11ផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន
12វិចផ្សាយកាសែត បួនទឹសភាសា វៀតណាម
13សមាគម ជុង ហ័វ ក្រុមជួយសង្គ្រោះ
14គ័ងហ័រនៃទស្សនាវដ្តីនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់
15សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន សមាគមនៃគ្រិស្គ សាសនា នី ឆីង នៀន ហួច
16សេចក្តីណែនាំសិទ្ធិស្ត្រីបុរសសមភាពស្មើគ្នា
17ផ្នែកប័ណ្ណសំគាល់ ខ្លួននិងចូល ជាសញ្ជាតិ
18វិចផ្សាយ ក្រសួង មហារផ្ទៃចេញ ចូល ក្នុងប្រទេស នឹងក្រសួង អន្តោប្រវេសន៍ នៃទូទាំង ពិភពលោក
19វិចផ្សាយ ក្រសួង មហារផ្ទៃចេញ ចូល ក្នុងប្រទេស នឹងក្រសួង អន្តោប្រវេសន៍ នៃទូទាំង ពិភពលោក
20ក្រសួងមហារផ្ទៃ