ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទ
1ពត៌មានលំអិតនៃកម្មវិធីសហគ្រិនក្រុមនារីប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី
2ប្រជាជនថ្មីតៃវ៉ាន់
3អង្គការពលកម្មពិភពលោក - GWO (Global Workers' Organization)
4ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ការងារក្រុងតៃប៉ិ
5វិចផ្សាយកាសែត បួនទឹសភាសា វៀតណាម
6អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ក្នុងសង្គម លីក ស៊ីង រ៉ាប់រងវិជ្ជាជីវៈ ការងារ
7វិផ្សាយអំពី បំរើ សេវាជូនដល់ ជនជាតិបរទេ រស់នៅក្នុង ប្រទេស
8ទីក្រុងតៃប៉ិក ផ្នែកវិចផ្សាយ ទេសចរណ៍
9សមាគម ជុង ហ័វ ក្រុមជួយសង្គ្រោះ
10គ័ងហ័រនៃទស្សនាវដ្តីនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់
11សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន សមាគមនៃគ្រិស្គ សាសនា នី ឆីង នៀន ហួច
12គណៈកម្មាធិការ នៃអភិបាល ជន ជាតិចិនដីគោក
13ក្រសួងនាយកដ្ឋាន ទេសចរ នៃចរាចរ
14ក្រសួងបំរើសេដ្ឋ កិច្ចនៃ វប្បធម៌ ជូនជនជាតិវៀត ណាមរស់នៅ តៃវ៉ាន់
15ក្រសួងបំរើជន ជាតិឥណ្ឌូលនេស៊ី ក្នុងនាមតំណាងអោយអំពី ពាណិជ្ជកម្ម កិច្ច នៃសេដ្ឋកិច្ច
16ក្រសួងផ្នែកបំរើ ជនជាតិ ហ្វីលីពីន រស់នៅក្នុងប្រទេស
17សមាគមអាមេរិក នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់
18អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ហ៊ាយ ស៊ារ ផ្លាស់ផ្តូរ
19ក្រសួងនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងផ្នែក សុខភាព នឹងទីភ្នាក់ងារ ចាត់ចែងរោគ ជំងឺ
20ទីក្រុងតៃប៉ិក ក្រុមហ៊ុន រថអគ្គីសនី