ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទ
1ទូរទ្សន៍ប៉ុស្តិ៍ កុង សឹក「បងប្អូនស្រី នៅប្រទេសតែមួយ ចុះមករស់នៅ តៃវ៉ាន់ ដូចគ្នា」
2ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងវគ្គសិក្សាពហុវប្បធម៌នៅទីក្រុងតៃប៉ិ
3គេហទំព័រព័ត៌មានអភិវឌ្ឍន៍ផ្តល់ជូមបងប្អូនចំណូលស្រុកថ្មី
4ក្រសួងអនាម័យ នៃពលរដ្ឋផ្នែក សុភាព
5ពត៌មានលំអិតនៃកម្មវិធីសហគ្រិនក្រុមនារីប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី
6ប្រជាជនថ្មីតៃវ៉ាន់
7អង្គការពលកម្មពិភពលោក - GWO (Global Workers' Organization)
8ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ការងារក្រុងតៃប៉ិ
9វិចផ្សាយកាសែត បួនទឹសភាសា វៀតណាម
10អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ក្នុងសង្គម លីក ស៊ីង រ៉ាប់រងវិជ្ជាជីវៈ ការងារ
11វិផ្សាយអំពី បំរើ សេវាជូនដល់ ជនជាតិបរទេ រស់នៅក្នុង ប្រទេស
12ទីក្រុងតៃប៉ិក ផ្នែកវិចផ្សាយ ទេសចរណ៍
13សមាគម ជុង ហ័វ ក្រុមជួយសង្គ្រោះ
14គ័ងហ័រនៃទស្សនាវដ្តីនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់
15សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន សមាគមនៃគ្រិស្គ សាសនា នី ឆីង នៀន ហួច
16គណៈកម្មាធិការ នៃអភិបាល ជន ជាតិចិនដីគោក
17ក្រសួងនាយកដ្ឋាន ទេសចរ នៃចរាចរ
18ក្រសួងបំរើសេដ្ឋ កិច្ចនៃ វប្បធម៌ ជូនជនជាតិវៀត ណាមរស់នៅ តៃវ៉ាន់
19ក្រសួងបំរើជន ជាតិឥណ្ឌូលនេស៊ី ក្នុងនាមតំណាងអោយអំពី ពាណិជ្ជកម្ម កិច្ច នៃសេដ្ឋកិច្ច
20ក្រសួងផ្នែកបំរើ ជនជាតិ ហ្វីលីពីន រស់នៅក្នុងប្រទេស