ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទ
1វិចផ្សាយកាសែត បួនទឹសភាសា វៀតណាម
2អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ក្នុងសង្គម លីក ស៊ីង រ៉ាប់រងវិជ្ជាជីវៈ ការងារ
3អង្គការពលកម្មពិភពលោក - GWO (Global Workers' Organization)
4វិផ្សាយអំពី បំរើ សេវាជូនដល់ ជនជាតិបរទេ រស់នៅក្នុង ប្រទេស
5ទីក្រុងតៃប៉ិក ផ្នែកវិចផ្សាយ ទេសចរណ៍
6ប្រជាជនថ្មីតៃវ៉ាន់
7សមាគម ជុង ហ័វ ក្រុមជួយសង្គ្រោះ
8គ័ងហ័រនៃទស្សនាវដ្តីនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់
9សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន សមាគមនៃគ្រិស្គ សាសនា នី ឆីង នៀន ហួច
10គណៈកម្មាធិការ នៃអភិបាល ជន ជាតិចិនដីគោក
11ក្រសួងនាយកដ្ឋាន ទេសចរ នៃចរាចរ
12ក្រសួងបំរើសេដ្ឋ កិច្ចនៃ វប្បធម៌ ជូនជនជាតិវៀត ណាមរស់នៅ តៃវ៉ាន់
13ក្រសួងបំរើជន ជាតិឥណ្ឌូលនេស៊ី ក្នុងនាមតំណាងអោយអំពី ពាណិជ្ជកម្ម កិច្ច នៃសេដ្ឋកិច្ច
14ក្រសួងផ្នែកបំរើ ជនជាតិ ហ្វីលីពីន រស់នៅក្នុងប្រទេស
15សមាគមអាមេរិក នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់
16អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ហ៊ាយ ស៊ារ ផ្លាស់ផ្តូរ
17ក្រសួងនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងផ្នែក សុខភាព នឹងទីភ្នាក់ងារ ចាត់ចែងរោគ ជំងឺ
18ទីក្រុងតៃប៉ិក ក្រុមហ៊ុន រថអគ្គីសនី
19កុ្រមគ្រួសារ នឹងស្ត្រីអន្តោប្រ វេសន៍
20លើកទឹកចិត្ត Eយកចិត្ដទុកដាក់