ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ទាក់ទឹងអង្គភាព

លេខរៀង主題
1臺北市單一陳情系統HELLO TAIPEI
2ពត៌មានលំអិតនៃកម្មវិធីសហគ្រិនក្រុមនារីប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី
3ទីក្រុងតៃប៉ិមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នៃបណ្តាញ
4អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ជំនួយ ច្បាប់វិន័យ
5GWO
6អង្គការមូល និធិមូលការណ៍ អ៊ី ទៀន ក្នុងសង្គមរ៉ាប់ រង
7អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ក្នុងសង្គម លីក ស៊ីង រ៉ាប់រងវិជ្ជាជីវៈ ការងារ
8Good Shepherd Social Welfare Services
9អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន និងសមាគមទ្វិប អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៃ បងប្អូនស្រី
10បណ្តាញព័ត៍មាននៃសេវាកម្មលោកចាំង
11អង្គការមូលនិធិបំរើស្ត្រីនៃចំណេះដឹងថ្មីៗ
12បណ្តាញសហជីពកម្មនៃប្រទេសតៃវ៉ាន់
13ផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន
14វិចផ្សាយកាសែត បួនទឹសភាសា វៀតណាម
15សមាគម ជុង ហ័វ ក្រុមជួយសង្គ្រោះ
16គ័ងហ័រនៃទស្សនាវដ្តីនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់
17សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន សមាគមនៃគ្រិស្គ សាសនា នី ឆីង នៀន ហួច
18សេចក្តីណែនាំសិទ្ធិស្ត្រីបុរសសមភាពស្មើគ្នា
19ផ្នែកប័ណ្ណសំគាល់ ខ្លួននិងចូល ជាសញ្ជាតិ
20វិចផ្សាយ ក្រសួង មហារផ្ទៃចេញ ចូល ក្នុងប្រទេស នឹងក្រសួង អន្តោប្រវេសន៍ នៃទូទាំង ពិភពលោក