ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទ
1ប្រជាជនថ្មីតៃវ៉ាន់
2វិចផ្សាយកាសែត បួនទឹសភាសា វៀតណាម
3សមាគម ជុង ហ័វ ក្រុមជួយសង្គ្រោះ
4គ័ងហ័រនៃទស្សនាវដ្តីនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់
5សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន សមាគមនៃគ្រិស្គ សាសនា នី ឆីង នៀន ហួច
6គណៈកម្មាធិការ នៃអភិបាល ជន ជាតិចិនដីគោក
7ក្រសួងនាយកដ្ឋាន ទេសចរ នៃចរាចរ
8ក្រសួងបំរើសេដ្ឋ កិច្ចនៃ វប្បធម៌ ជូនជនជាតិវៀត ណាមរស់នៅ តៃវ៉ាន់
9ក្រសួងបំរើជន ជាតិឥណ្ឌូលនេស៊ី ក្នុងនាមតំណាងអោយអំពី ពាណិជ្ជកម្ម កិច្ច នៃសេដ្ឋកិច្ច
10ក្រសួងផ្នែកបំរើ ជនជាតិ ហ្វីលីពីន រស់នៅក្នុងប្រទេស
11សមាគមអាមេរិក នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់
12អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ហ៊ាយ ស៊ារ ផ្លាស់ផ្តូរ
13ក្រសួងនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងផ្នែក សុខភាព នឹងទីភ្នាក់ងារ ចាត់ចែងរោគ ជំងឺ
14ទីក្រុងតៃប៉ិក ផ្នែកវិចផ្សាយ ទេសចរណ៍
15ទីក្រុងតៃប៉ិក ក្រុមហ៊ុន រថអគ្គីសនី
16កុ្រមគ្រួសារ នឹងស្ត្រីអន្តោប្រ វេសន៍
17លើកទឹកចិត្ត Eយកចិត្ដទុកដាក់
18ក្រុមអភិបាល ផ្នែកស៊ីវិល សាលាក្រុង តៃប៉ិក
19ប្រអប់សំបុត្រមតិយោបល់ HELLO TAIPEI
20ក្រុមអភិបាល ក្រសួងពល កម្ម សាលាក្រុង តៃប៉ិក