ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1ស្តីពីការបន្តឡើងវិញនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃការស្នើដាក់ពាក្យក្នុងបញ្ជីរខ្ចីទីធ្លារប្រើប្រាក់របស់ទីក្រុងតៃប៉ិ2023-04-26
2ទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំកម្ចីទីកន្លែងចំណូលស្រុកថ្មីទីក្រុងតៃប៉ិសង្កាត់ស៊ឹកលីងនិងវ័នហ័រ2021-09-15
3​ព័ត៌មានអំពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី2021-06-18
4បញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅមន្ទីរជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី2020-03-10
5ទីក្រុងតៃប៉ិ □ស៊ឺកលីន □ វ័នហ័រ កន្លែងការិយាល័យប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដាក់ពាក្យសុំខ្ចីទីកន្លែងរៀន2019-10-01
6គោលនយោបាយណែនាំនិងណែនាំអនុវត្តន៍អន្តោប្រវេសន៍ថ្មីរបស់តៃប៉ិ2018-04-21