ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងTitlePublish Date
1ទីក្រុងតៃប៉ិ □ស៊ឺកលីន □ វ័នហ័រ កន្លែងការិយាល័យប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដាក់ពាក្យសុំខ្ចីទីកន្លែងរៀន2019-10-01
2ទីក្រុងតៃប៉ិសង្កាត់ស៊ីងអ៊ីក 「មជ្ឍមណ្ឌលសកម្មភាពប្រជាជនស្រុកលាំងឆុង」ពាក្យសុំខ្ចីប្រាក់ទីកន្លែង។2019-08-19
3គោលនយោបាយណែនាំនិងណែនាំអនុវត្តន៍អន្តោប្រវេសន៍ថ្មីរបស់តៃប៉ិ2018-04-21
4កូនសៀវភៅសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីក្រុងតៃប៉ិ(ឯកសារpdfជាអក្សរបោះពុម្ពជាភាសាថៃប្រចាំឆ្នាំ១០២)2017-09-21
5កូនសៀវភៅសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីក្រុងតៃប៉ិ(ឯកសារpdfជាអក្សរបោះពុម្ពជាភាសាចិនប្រចាំឆ្នាំ១០២)2017-09-21
6កូនសៀវភៅសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីក្រុងតៃប៉ិ(ឯកសារpdfជាអក្សរបោះពុម្ពជាភាសាអង់គ្លេសប្រចាំឆ្នាំ១០២)2017-09-21
7កូនសៀវភៅសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីក្រុងតៃប៉ិ(ឯកសារpdfជាអក្សរបោះពុម្ពជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំឆ្នាំ១០២)2017-09-21
8កូនសៀវភៅសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីក្រុងតៃប៉ិ(ឯកសារpdfជាអក្សរបោះពុម្ពជាភាសាវៀតណាមប្រចាំឆ្នាំ១០២)2017-09-21
9ទីក្រុងតៃប៉ិថ្មីនៃគោលនយោបាយប្រឹក្សាយោបល់ការថែរក្សាប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍និងការអនុវត្តកម្មវិធី2017-03-29
10ក្រុងតៃប៉េ អាណិកជនថ្មី តារាងបូកសរុបលទ្ធផលការងារអំពីការចាត់វិធានាការណែនាំនិងថែទាំអាណិកជនថ្មី2014-11-19
11តារាងរាយឈ្មោះប័ណ្ណត្រូវប្រគល់សំរាប់ស្នើសុំបំរុងចូលសញ្ជាតិឬចូលសញ្ជាតិតំបន់តៃវ៉ាន់(សំរាប់ប្តីឬប្រពន្ធបរទេសរបស់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់)2012-11-06
12តារាងរាយឈ្មោះប័ណ្ណត្រូវប្រគល់សំរាប់ស្នើសុំបំរុងចូលសញ្ជាតិឬចូលសញ្ជាតិតំបន់តៃវ៉ាន់(សំរាប់ជនបរទេសស្ម័គ្រចិត្តចូលសញ្ជាតិ)2012-11-06
13សំនួរនិងចម្លើយសំរាប់ឃោសនាវប្បធម៌វៀតណាម ឥណ្ឌូណេស៊ីនិងថៃ2012-09-01
14ការត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវអំពីការថ្នាក់ថ្នូមការរស់នៅនិងសំណូរពរយោបល់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្រុងតៃបី2012-08-16
15ទីតាំងសំខាន់បានរៀបចំគណៈកម្មការពិគ្រោះអំពីវិធានការថែរក្សានិងណែនាំសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃបី2012-05-05
16តារាងដំណើរការចុះបញ្ជីអំពីការស្នើសុំចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់និងចុះបញ្ជីគ្រួសារសំរាប់ជនបរទេសតាមរៀបការជាមួយជនតៃវ៉ាន់(ភាសាអង់គ្លេស)2012-04-27
17តារាងដំណើរការចុះបញ្ជីអំពីការស្នើសុំចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់និងចុះបញ្ជីគ្រួសារសំរាប់ជនបរទេសតាមរៀបការជាមួយជនតៃវ៉ាន់(ភាសាចិន)2012-04-27
18តារាងដំណើរការចុះបញ្ជីអំពីការស្នើសុំចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់និងចុះបញ្ជីគ្រួសារសំរាប់ជនបរទេសតាមរៀបការជាមួយជនតៃវ៉ាន់(ភាសាថៃ)2012-04-27
19តារាងដំណើរការចុះបញ្ជីអំពីការស្នើសុំចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់និងចុះបញ្ជីគ្រួសារសំរាប់ជនបរទេសតាមរៀបការជាមួយជនតៃវ៉ាន់(ភាសា ឥណ្ឌូណេស៊ី)2012-04-27
20តារាងដំណើរការចុះបញ្ជីអំពីការស្នើសុំចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់និងចុះបញ្ជីគ្រួសារសំរាប់ជនបរទេសតាមរៀបការជាមួយជនតៃវ៉ាន់(ភាសាវៀតណាម)2012-04-27