ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

​ព័ត៌មានអំពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី


1.នាយកដ្ឋានជនអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ - មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី៖
វាកម្មថែទាំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី

2.បណ្តាញព័ត៌មានបណ្តុះបណ្តាលប្រជាពលរដ្ឋថ្មី - មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី៖
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/lp?ctNode=37295&CtUnit=19889&BaseDSD=7&mp=1