ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
 វេទិកាសេវាកម្មសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ (https://service.gov.taipei/) ផ្តល់សេវាកម្ម "ជួលកន្លែងសាធារណៈ" ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសេវាកម្មនេះ សូមអនុវត្តតាមតំបន់រដ្ឋបាលដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

1. តាមតំបន់រដ្ឋបាលដាក់ពាក្យស្នើសុំ https://service.gov.taipei/rental

2.គេហទំព័រប្រព័ន្ធការិយាល័យជួលការិយាល័យកីឡា  https://sports.tms.gov.tw/ (និងភ្ជាប់ឯកសារអេឡិចត្រូនិចនៃសៀវភៅដៃប្រតិបត្តិការ)