ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
1. សម្រាប់ការជួលកន្លែងរបស់សមាគមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រជួលកន្លែងសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ [តំណភ្ជាប់៖ https://service.gov.taipei/rental] បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ "ក្លឹបអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" ដើម្បីស្វែងរក។
2.    ការណែនាំអំពីសាល NGO [តំណភ្ជាប់៖ https://ngo.taipei/Default.aspx] និងការជួលទីកន្លែង [តំណភ្ជាប់៖ https://service.gov.taipei/Search?q=NGO]
3.  គេហទំព័រប្រព័ន្ធជួលការិយាល័យកីឡា [តំណភ្ជាប់៖ https://vbs.sports.taipei/] (ឯកសារអេឡិចត្រូនិកនៃសៀវភៅដៃប្រតិបត្តិការ [តំណភ្ជាប់៖ https://reurl.cc/NpbyYe])
4. សម្រាប់តម្រូវការជួលកន្លែងផ្សេងទៀត អ្នកអាចចូលទៅកាន់សេវា "ការជួលកន្លែងសាធារណៈ" របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ ហើយអនុវត្តទៅតាមតំបន់រដ្ឋបាល។