ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទ
1គណៈកម្មាធិការ នៃអភិបាល ជន ជាតិចិនដីគោក
2ក្រសួងបំរើសេដ្ឋ កិច្ចនៃ វប្បធម៌ ជូនជនជាតិវៀត ណាមរស់នៅ តៃវ៉ាន់
3ក្រសួងបំរើជន ជាតិឥណ្ឌូលនេស៊ី ក្នុងនាមតំណាងអោយអំពី ពាណិជ្ជកម្ម កិច្ច នៃសេដ្ឋកិច្ច
4ក្រសួងផ្នែកបំរើ ជនជាតិ ហ្វីលីពីន រស់នៅក្នុងប្រទេស
5សមាគមអាមេរិក នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់
6អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ហ៊ាយ ស៊ារ ផ្លាស់ផ្តូរ
7ក្រសួងបំរើជន ជាតិថៃ អំពី ពាណិជ្ជកម្មកិច្ច នៃសេដ្ឋកិច្ច
8ក្រសួងការបរទេស ការិយាល័យ សេវាកម្មកុងស៊ុល
9បេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំ
10ផ្នែកប័ណ្ណសំគាល់ ខ្លួននិងចូល ជាសញ្ជាតិ
11វិចផ្សាយ ក្រសួង មហារផ្ទៃចេញ ចូល ក្នុងប្រទេស នឹងក្រសួង អន្តោប្រវេសន៍ នៃទូទាំង ពិភពលោក
12វិចផ្សាយ ក្រសួង មហារផ្ទៃចេញ ចូល ក្នុងប្រទេស នឹងក្រសួង អន្តោប្រវេសន៍ នៃទូទាំង ពិភពលោក
13ក្រសួងមហារផ្ទៃ