ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទ
1អង្គការពលកម្មពិភពលោក - GWO (Global Workers' Organization)
2មូលដ្ឋានគ្រឹះកាតូលិក អ្នកគង្វាលល្អ - Good Shepherd Social Welfare Services
3អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ជំនួយ ច្បាប់វិន័យ
4អង្គការមូល និធិមូលការណ៍ អ៊ី ទៀន ក្នុងសង្គមរ៉ាប់ រង
5អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ក្នុងសង្គម លីក ស៊ីង រ៉ាប់រងវិជ្ជាជីវៈ ការងារ
6អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន និងសមាគមទ្វិប អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៃ បងប្អូនស្រី
7បណ្តាញព័ត៍មាននៃសេវាកម្មលោកចាំង
8អង្គការមូលនិធិបំរើស្ត្រីនៃចំណេះដឹងថ្មីៗ
9បណ្តាញសហជីពកម្មនៃប្រទេសតៃវ៉ាន់
10ផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន
11វិចផ្សាយកាសែត បួនទឹសភាសា វៀតណាម
12សមាគម ជុង ហ័វ ក្រុមជួយសង្គ្រោះ
13គ័ងហ័រនៃទស្សនាវដ្តីនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់
14សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន សមាគមនៃគ្រិស្គ សាសនា នី ឆីង នៀន ហួច
15សេចក្តីណែនាំសិទ្ធិស្ត្រីបុរសសមភាពស្មើគ្នា