ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទ
1អង្គការពលកម្មពិភពលោក - GWO (Global Workers' Organization)
2វិចផ្សាយកាសែត បួនទឹសភាសា វៀតណាម
3អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ក្នុងសង្គម លីក ស៊ីង រ៉ាប់រងវិជ្ជាជីវៈ ការងារ
4សមាគម ជុង ហ័វ ក្រុមជួយសង្គ្រោះ
5គ័ងហ័រនៃទស្សនាវដ្តីនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់
6សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន សមាគមនៃគ្រិស្គ សាសនា នី ឆីង នៀន ហួច
7មូលដ្ឋានគ្រឹះកាតូលិក អ្នកគង្វាលល្អ - Good Shepherd Social Welfare Services
8អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន និងសមាគមទ្វិប អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៃ បងប្អូនស្រី
9សេចក្តីណែនាំសិទ្ធិស្ត្រីបុរសសមភាពស្មើគ្នា
10អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ជំនួយ ច្បាប់វិន័យ
11អង្គការមូល និធិមូលការណ៍ អ៊ី ទៀន ក្នុងសង្គមរ៉ាប់ រង
12បណ្តាញព័ត៍មាននៃសេវាកម្មលោកចាំង
13អង្គការមូលនិធិបំរើស្ត្រីនៃចំណេះដឹងថ្មីៗ
14ផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន