ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទ
21សមាគមអាមេរិក នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់
22អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ហ៊ាយ ស៊ារ ផ្លាស់ផ្តូរ
23ក្រសួងនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងផ្នែក សុខភាព នឹងទីភ្នាក់ងារ ចាត់ចែងរោគ ជំងឺ
24ទីក្រុងតៃប៉ិក ក្រុមហ៊ុន រថអគ្គីសនី
25កុ្រមគ្រួសារ នឹងស្ត្រីអន្តោប្រ វេសន៍
26លើកទឹកចិត្ត Eយកចិត្ដទុកដាក់
27ក្រុមអភិបាល ផ្នែកស៊ីវិល សាលាក្រុង តៃប៉ិក
28ប្រអប់សំបុត្រមតិយោបល់ HELLO TAIPEI
29ក្រុមអភិបាល ក្រសួងពល កម្ម សាលាក្រុង តៃប៉ិក
30ទីភ្នាក់ងារចុះឈ្មោះស្វែងរកការងារក្រុងតៃប៉ិ
31កាតជិះរថយន្ត
32ទីក្រុងតៃប៉ិក រថយន្តក្រុង
33ក្រុមអភិបាល មណ្ឌូលបំរើ ផ្នែកអប់រំក្រុម គ្រួសារ
34ទីក្រុងតៃប៉ិក បណ្ណាល័យ រដ្ឋាភិបាល ﹕មណ្ឌូលមាន ឯកសារវប្បធម៌ ជាច្រើន
35ក្រុមអភិបាល ក្រសួងការ អប់រំ សាលាក្រុង តៃប៉ិក
36តៃវ៉ាន់ក្រសួង គណនីគ្រប់គ្រង ផ្លូវដែក
37ទីក្រុងតៃប៉ិកនៃមណ្ឌូលប្រាតិភោគ﹙ក្នុងការខ្ចីប្រាក់﹚
38ពហុ​វប្ប​ធ​ម៍អប់រំលើបណ្តាញវេចសាយ
39ក្រសួងបំរើជន ជាតិថៃ អំពី ពាណិជ្ជកម្មកិច្ច នៃសេដ្ឋកិច្ច
40ក្រសួងស្ថានីយ កណ្ដាលធានា រ៉ាប់រង សុខភាព