ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បើប្តីឬប្រពន្ធជនបរទេសចង់លះលែងជាមួយពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ តើត្រូវតែស្នើសុំយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីចុះបញ្ជីលះលែងគ្នា?

◈ ការលែងលះដោយកិច្ចព្រមព្រៀង

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Result/131

◈ ការលែងលះដោយតុលាការ

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Result/132

◈ ការសម្របសម្រួលរបស់តុលាការសម្រាប់ការលែងលះ

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Result/133