ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បើជនបរទេសចង់រៀបការជាមួយពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ តើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីស្នើសុំចុះបញ្ជី អាពាហ៍ពិពាហ៍?

មួយ.សេចក្តីយោងច្បាប់ ៖
មាត្រាទី26 ច្បាប់បញ្ជីគ្រួសារ មាត្រាទី982 ច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី
ពីរ. បែបបទស្នើសុំ ៖
សាមីខ្លួនអាចទៅការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលដែលមានបញ្ជីគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋនតៃវ៉ាន់ ដើម្បីស្នើសុំបំពេញបែបបទ។
បើមិនអាចស្នើសុំផ្ទាល់ខ្លួន ត្រូវតែចេញប្រគល់លិខិត委托书 ហើយទទួលស្គាល់ពីការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល ទើបអាចបំពេញបែបបទបាន(បើលិខិត委托书ធ្វើនៅបរទេស ត្រូវតែទទួលការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតប្រចាំបរទេសនៃតៃវ៉ាន់)។
បី. លិខិតត្រូវត្រៀម ៖
(១)រៀបការនៅក្នុងតៃវ៉ាន់
1、សៀវភៅបញ្ជីគ្រួសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋ ត្រានិងរូបភាព1សន្លឹកដែលថតក្នុង2ឆ្នាំថ្មីៗ សោហ៊ុយផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណគឺ50ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មីរាល់សន្លឹក។
2、សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍។
3、លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ប្តីឬប្រពន្ធបរទេស សេចក្តីប្រកាសប្រើប្រាស់ឈ្មោះចិន និងលិខិតបញ្ជាក់នៅលាវដែលទទួលបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតប្រចាំបរទេសនៃតៃវ៉ាន់។
(២)រៀបការនៅក្នុងតៃវ៉ាន់
1、សៀវភៅបញ្ជីគ្រួសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋនិង ត្រា។
2、លិខិតបញ្ជាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍និងសេចក្តីប្រកាសប្រើប្រាស់ឈ្មោះចិនរបស់ប្តីឬប្រពន្ធជនបរទេស ដែលទទួលបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតប្រចាំបរទេសនៃតៃវ៉ាន់ ឬលិខិតដើមនៃការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍(ឬចុះបញ្ជីឈ្មោះអាពាហ៍ពិពាហ៍)ដែលបានបំពេញបែបបទរួចដោយសាលាតាមតំបន់ និងលិខិតបកប្រែជាភាសាចិន។
បួន.កំណត់សំគាល់៖
(១)កាលណាប្តីឬប្រពន្ធបរទេសបំពេញបែបបទចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវការបញ្ជាក់ឈ្មោះចិនដោយលាយលក្ខខ័ណ្ឌអក្សរ ហើយនាមត្រូវសមស្របទំនៀមទំលាប់របស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់តៃវ៉ាន់។
(២)ចាប់ពីថ្ងៃទី23 ខែ5 ឆ្នាំ2008 មានតែចុះបញ្ជី អាពាហ៍ពិពាហ៍ទើបមានប្រសិទ្ធិភាព ហេតុនេះបានជា សាមីខ្លួនទាំងពីរត្រូវធ្វើអ្នកស្នើសុំ តែរៀបការឬអាពាហ៍ពិពាហ៍បានមានប្រសិទ្ធិភាពរួច មុនថ្ងៃទី23 ខែ5 ឆ្នាំ2008 ភាគីមួយក៏អាចធ្វើជាអ្នកស្នើសុំបាន។