ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បើប្តីឬប្រពន្ធជនបរទេសនិងពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មានកូនក្រោយពីរៀបការ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីស្នើសុះចុះបញ្ជីកំណើតសំរាប់កូនរបស់គេ ?

◈កើតនៅក្នុងប្រទេស

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Pick/66

◈កើតនៅក្រៅប្រទេស

https://www.immigration.gov.tw/5385/7244/7250/7281/%E5%AE%9A%E5%B1%85/36430/