ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើប្តីឬប្រពន្ធជាជនបរទេសដែលបានរៀបការជាមួយពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ចង់ស្នើសុំចូលសញ្ជាតិ ហើយកូនមិនទាន់ពេញវ័យដែលគាត់និងជនបរទេសកើត ត្រូវតែស្នើសុំយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់?

មួយ. រួចត្រូវកាលបរិច្ឆេទនៃអាជ្ញាប័ណ្ណទៅឱ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៃធម្មជាតិ ឬដោយប្រទេសនៃប្រភពដើមមុនពេលដែលវាអាចធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឱ្យមានអាយុជាក់លាក់មួយលើ
ពីរ.បាត់បង់ភាពស្កប់ស្កល់សញ្ជាតិដើមរបស់គេពីកាលបរិច្ឆេទនៃអាយុជាក់លាក់មួយ ដែលបានស្នើការបាត់បង់នៃភស្តុតាងដើមនៃសញ្ជាតិក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំ។ គ្មានការគាំទ្រនៃសម័យ លើកលែងតែជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រទេសដើមដោយសារតែការរឹតបន្តឹងច្បាប់ឬនីតិវិធីរដ្ឋបាលគឺជាការពិត
ធ្វើឱ្យវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដើម្បីបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេលដែលបានស្នើឡើងដោយការបាត់បង់នៃប្រទេសនេះអាចអនុវត្តសម្រាប់ផ្នែកបន្ថែមនៃការកំណត់ពេលវេលាមួយនេះ និងគួរដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនេះដើម្បីចូលសញ្ញាតិ។
បី. បែបបទស្នើសុំ ៖
ឳពុកម្តាយ ឬភ្នាក់ងារតាមច្បាប់ ឬអ្នកអាណាព្យាបាលរបស់ជនមិនទាន់ពេញវ័យនេះ អាចទៅការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលនៅតំបន់ដែលខ្លួនស្នាក់នៅដើម្បីស្នើសុំ រួចផ្ញើទៅសាលាខេត្ត(ក្រុង) ហើយប្រគល់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃ សុំគេអនុញ្ញាត។
បួន. លិខិតត្រូវត្រៀម ៖
(១)លិខិតស្នើសុំចូលសញ្ជាតិ។
(២)លិខិតដើមនៃលិខិតបញ្ជាក់បានបាត់បង់សញ្ជាតិបរទេសដើមឬលិខិតបញ្ជាក់គ្មានសញ្ជាតិដែលបានទទួលបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតប្រចាំបរទេសនៃតៃវ៉ាន់ ហើយទទួលបញ្ជាក់ម្តងទៀត(ត្រួតពិនិត្យ)ពីក្រសួងការបរទេស និងលិខិតបកប្រែជាភាសាចិន(លិខិតបកប្រែជាភាសាចិនក៏ត្រូវទទួលបញ្ជាក់ពីសារការីដែរ) ឬតាមកំណត់នៃមាត្រាទី៩ច្បាប់នេះ ត្រូវការលិខិតដើមនៃលិខិតបញ្ជាក់ថាតាមការត្រួតពិនិត្យជាការពិតប្រាកដដែលចេញប្រគល់ដោយអង្គការការបរទេស និងលិខិតបកប្រែជាភាសាចិន(លិខិតបកប្រែជាភាសាចិនក៏ត្រូវទទួលបញ្ជាក់ពីសារការីដែរ)។
(៣)ប័ណ្ណស្នាក់នៅសំរាប់ជនបរទេសឬប័ណ្ណស្នាក់នៅជាស្ថាពរសំរាប់ជនបរទេស ដែលមានសុពលភាព។
(៤)លិខិតបញ្ជាក់ស្នាក់នៅសំរាប់ជនបរទេសដែលចេញប្រគល់ដោយ
នាយកដ្ឋានចេញចូលព្រំដែននិងអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃ។
(៥) ភស្តុតាងនៃស្ថានភាពគ្រួសារ។ (៦)លិខិតបញ្ជាក់កំណត់ហេតុឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ូលីសឬលិខិតបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលចេញប្រគល់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដើម(បើ (អ្នកមិនទាន់ពេញអាយុ ដប់បួនឆ្នាំ មិនបាច់ប្រគល់ទេ)។
(៧)ប្រគល់ជូនលិខិតបញ្ជាក់ការយល់ព្រមពីឳពុកម្តាយភាគីទាំងពីរឬភ្នាក់ងារតាមច្បាប់។
(៩)លិខិតបញ្ជាក់ថាឳពុក ម្តាយឬឳពុកម្តាយមានសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់។
(១០)សំបុត្រកំណើតនិងលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៃទំនាក់ទំនងកូននិងឳពុកម្តាយ។
(១១)រូបភាព 2 សន្លឹក(តាមទំហំរូបភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋ)។
(១២)សោហ៊ុយលិខិត(ប្រមូលសោហ៊ុយតាមកំណត់ធរមាន សូមផ្ញើប្រាក់តាមវិក័យប័ត្រប្រៃសនីយ៍ អ្នកទទួលប្រាក់សរសេរបញ្ជាក់ថាជាក្រសួងមហាផ្ទៃ)។
(១៣)លិខិតបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
●ឯកសារនាយកដ្ឋានបង់◎ធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសបរទេសមួយដែលគួរតែត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់និងការឡើងវិញការត្រួតពិនិត្យដោយៈក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសចិននៅក្រៅប្រទេសបេសកកម្មប្រទេសផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយស្ថានទូតបរទេសឬស្ថានកុងស៊ុល ត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រសួងការបរទេស។ ឯកសារជាភាសាបរទេស វាត្រូវបញ្ជូនតាមការបកប្រែរបស់ចិននៃក្រសួងការបរទេសនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឬមេធាវីក្នុងស្រុកបានបញ្ជាក់ដោយស្ថានបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេស។