ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើប្តីឬប្រពន្ធជាជនបរទេសត្រូវតែស្នើសុំយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់?

មួយ.សេចក្តីយោងច្បាប់ ៖
ច្បាប់សញ្ជាតិ និងបទក្បួនលំអិតសំរាប់អនុវត្តនៃច្បាប់សញ្ជាតិ
ពីរ.៖ដែលគ្មានអវិជ្ជមាន និងប៉ូលីសមិនមានភស្តុតាងនៃកំណត់ត្រាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកំណត់ត្រារឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ
អាចសុំសញ្ជាតិ ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងកាលបរិច្ឆេទ នៃការវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ ដែលបានស្នើការបាត់បង់នៃភស្តុតាងដើមរបស់ជាតិនៅក្នុង 1 ឆ្នាំ គ្មានការគាំទ្រនៃសម័យប្រជុំលើកលែងតែជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេស ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រទេសដើមដោយសារតែការរឹតបន្តឹងច្បាប់ឬនីតិវិធីរដ្ឋបាលគឺជាការពិត ជាលទ្ធផលនៅក្នុងការបាត់បង់នៃភស្តុតាងនៃសញ្ជាតិនេះមិនអាចដាក់ចេញក្នុងរយៈពេលកំណត់ អាចអនុវត្តសម្រាប់ផ្នែកបន្ថែមនៅខាងក្រៅដែនកំណត់ពេលវេលា សញ្ជាតិនឹងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ។
បី. បែបបទស្នើសុំ ៖
សាមីខ្លួនអាចទៅការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលនៅតំបន់ដែលខ្លួនស្នាក់នៅដើម្បីស្នើសុំ រួចផ្ញើទៅសាលាខេត្ត(ក្រុង) ហើយប្រគល់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃ សុំគេអនុញ្ញាត។
បួន. លិខិតត្រូវត្រៀម ៖
(១)លិខិតស្នើសុំចូលសញ្ជាតិ។
(២)ឯកសារបញ្ជីគ្រួសារ(អ្នកស្នើសុំមិនបាច់ប្រគល់ទេ អង្គការកិច្ចការស៊ីវិលនឹងជួសត្រួតពិនិត្យ)។
(៣) ប័ណ្ណស្នាក់នៅសំរាប់ជនបរទេសឬប័ណ្ណស្នាក់នៅជាស្ថាពរសំរាប់ជនបរទេស ដែលមានសុពលភាព។
(៤) លិខិតបញ្ជាក់ស្នាក់នៅសំរាប់ជនបរទេសដែលចេញប្រគល់ដោយ
នាយកដ្ឋានចេញចូលព្រំដែននិងអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃ។
(៥) លិខិតបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទចេញចូលព្រំដែន(អ្នកស្នើសុំមិនបាច់ប្រគល់ទេ អង្គការកិច្ចការស៊ីវិលនឹងជួសត្រួតពិនិត្យ)។
(៦) លិខិតបញ្ជាក់កំណត់ហេតុឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ូលីសឬលិខិតបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលចេញប្រគល់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដើម(បើអ្នកស្នើសុំចូលសញ្ជាតិ ជាប្តីឬប្រពន្ធរបស់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ ហើយអ្នកទទួលប័ណ្ណស្នាក់នៅសំរាប់ជនបរទេសដោយ「ផ្អែកលើញាតិសន្តាន」មិនបាច់ប្រគល់ទេ)។(អ្នកស្នើសុំធ្លាប់ជាប្តីឬប្រពន្ធរបស់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ ហើយគ្មានទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច មិនដែលចេញពីព្រំដែន ក៏មិនបាច់ប្រគល់ទេ)។
(៧)លិខិតបញ្ជាក់កំណត់ហេតុឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ូលីសនៅអំឡុងពេលស្នាក់នៅតៃវ៉ាន់(អ្នកស្នើសុំមិនបាច់ប្រគល់ទេ អង្គការកិច្ចការស៊ីវិលនឹងជួសត្រួតពិនិត្យ)។
(៨) លិខិតបញ្ជាក់ថា មានទ្រព្យសម្បត្តិសមល្មមឬជំនាញឯកទេស អាចរស់នៅដោយខ្លួនឯង ឬមានធានាជីវភាពមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេ (អ្នកបានទទួលប័ណ្ណស្នាក់នៅជាស្ថាពរសំរាប់ជនបរទេស ឬលិខិតិបញ្ជាក់បំរុងនឹងចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់ មិនបាច់ប្រគល់ទេ)។
(៩) លិខិតបញ្ជាស់សមស្របកំណត់នៃលក្ខខ័ណ្ឌទី៣នៃស្តង់ដារបញ្ជាក់ ប្រកបដោយសមត្ថភាពភាសាជាមូលដ្ឋាន និងចំណេះដឹងទូទៅអំពីសិទ្ធិនិងភារៈកិច្ចពលរដ្ឋក្នុងតំបន់តៃវ៉ាន់សំរាប់ចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់។(អ្នកបានទទួលលិខិតិបញ្ជាក់បំរុងនឹងចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់ មិនបាច់ប្រគល់ទេ)។
(១០) លិខិតបញ្ជាក់សភាពការណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍។
(១១) រូបភាព 2 សន្លឹក(តាមទំហំរូបភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋ)។
(១២) សោហ៊ុយលិខិត(ប្រមូលសោហ៊ុយតាមកំណត់ធរមាន សូមផ្ញើប្រាក់តាមវិក័យប័ត្រប្រៃសនីយ៍ អ្នកទទួលប្រាក់សរសេរបញ្ជាក់ថាជាក្រសួងមហាផ្ទៃ)។
(១៣) លិខិតបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
●ឯកសារនាយកដ្ឋានបង់
ធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសបរទេសមួយដែលគួរតែត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់និងការឡើងវិញការត្រួតពិនិត្យដោយៈក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសចិននៅក្រៅប្រទេសបេសកកម្មប្រទេសផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយស្ថានទូតបរទេសឬស្ថានកុងស៊ុល ត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រសួងការបរទេស។ ឯកសារជាភាសាបរទេស វាត្រូវបញ្ជូនតាមការបកប្រែរបស់ចិននៃក្រសួងការបរទេសនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឬមេធាវីក្នុងស្រុកបានបញ្ជាក់ដោយស្ថានបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេស។