ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

៥តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលកូនសៀវភៅអំពីលិខិតបែបបទឆ្លងដែនទស្សនាក្រុងតៃប៉េ?

មន្ទីរទេសចរណ៍សាលាក្រុងតៃប៉េបានចុះផ្សាយកូលសៀវភៅអំពីលិខិតបែបបទឆ្លងដែនទស្សនាក្រុងតៃប៉េបែបថ្មីនិងផ្សាយព័ត៌មានអំពីទេសចរណ៍និងការបញ្ចុះតម្លៃជាដើមឱយតែប្រជាពលរដ្ឋទិញលិខិតបែបបទឆ្លងដែនទស្សនាក្រុងតៃប៉េនៅក្រុមហ៊ុនឬស្ថានីយរថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនហើយក៏អាចទទួលកូនសៀវភៅនេះ(មិនកំណត់ចំនួនថ្ងៃអាចទទួលបាន)។