ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

១.សូមសួរ ឥឡូវនេះនៅមន្ទីរទេសចរណ៍អាចផ្តល់កូនសៀវភៅទស្សនាមានប៉ុន្មានប្រភេទនិងទទួលយកនៅទីកន្លែងណា?

ឥឡូវនេះមន្ទីរទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េបានចុះផ្សាយខិត្តប័ណ្ណមួយចំនួនដូចជាខិត្តប័ណ្ណដែលមានចំណងជើងថា សប្បាយរីរាយ-ក្រុងតៃប៉េ ខិត្តប័ណ្ណដែលមាន ចំណងជើងថាមហាអសារ្យ ក្រុងតៃប៉េ ខិត្តប័ណ្ណជាដើម ខិត្តប័ណ្ណទាំងនេះរក្សា ទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទេសចរណ៍ទាំង១២ខ័ណ្ឌក្រុងតៃប៉េ ហើយអាចផ្តល់កូនសៀវភៅនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មស្រុកនិងក្រុង ព្រលានយន្តហោះហើយអ្នកធ្វើដំណើរទទួលយកមិនបាច់បង់ប្រាក់ក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចឡើងទស្សនាបណ្តាញទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េ (https://www.travel.taipei/),ចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការឆ្ងាញ់ពិសារ សប្បាយលេង ល្អមើលនិងរូបភាពគ្រប់ពេលវេលាជាដើម។