ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

៤.តើមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េនៅទីកន្លែងណា?ហើយមានផ្តល់សេវាកម្មអ្វីខ្លះ?

នៅក្រុងនេះមានមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទេសចរណ៍១២កន្លែងដូចជាស្ថានីយឡានក្រុងតៃប៉េ ផ្សារក្រោមដីខ័ណ្ឌទិសខាងកើត ព្រលានសងសាន ស្ថានីយរទះភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនប៉ៃធៅ ស្ថានីយរទះភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនយាន់សាន ស្ថានីយរទះភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនស៊ីមឺន ស្ថានីយរទះភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនចៀនថាន ស្ថានីយផ្លាស់ប្តូរឡានក្រុងជាដើម ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរមណីយដ្ឋាន ទូរគមនិគមស្នាក់នៅ សកម្មភាពពិធី ផែនទីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ពិគ្រោះដោយមនុស្ស សៀវភៅទស្សនា ការឆែកតាមខ្សែ ជាដើម។ចំពោះព័ត៌មានទំនាក់ទំនងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទេសចរណ៍និមួយនិងពេលវេលាបើសូមមើលបណ្តាញទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េ https://www.travel.taipei/en
និងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េ។