ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

៣.តើអាស័យដ្ឋានវែបសាយទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េនិងខ្លឹមសាររបស់វាមានអ្វីខ្លះ?

អាស័យដ្ឋានវែបសាយទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េគឺhttp://www.taipeitravel.net。ហើយផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរមណីយដ្ឋានក្រុងតៃប៉េ ទូរគមនិគមន៍ ស្នាក់នៅសកម្មភាពទេសចរណ៍ថ្មីៗបំផុត និងយោបល់អំពីទេសចរណ៍ជាដើម។