ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

៣.តើអាស័យដ្ឋានវែបសាយទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េនិងខ្លឹមសាររបស់វាមានអ្វីខ្លះ?

អាស័យដ្ឋានវែបសាយទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េគឺhttps://www.travel.taipei/。ហើយផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរមណីយដ្ឋានក្រុងតៃប៉េ ទូរគមនិគមន៍ ស្នាក់នៅសកម្មភាពទេសចរណ៍ថ្មីៗបំផុត និងយោបល់អំពីទេសចរណ៍ជាដើម។