ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

២.សូមសួរ នៅទីកន្លែងណាអាចទទួលយកកូនសៀវភៅទស្សនាក្រុងតៃប៉េ?

លោកអ្នកអាចទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទេសចរណ៍ទាំង១២ខ័ណ្ឌក្រុងតៃប៉េដើម្បីទទួលយកកូនសៀវភៅទស្សនាក្រុងតៃប៉េ ឬទៅផ្នែកបោះពុម្ពមន្ទីរទេសចរណ៍
ខ័ណ្ឌកណ្តាលអគ្គាជាន់ទី៤សាលាក្រុងហើយក៏អាចផ្ញើសំបុត្រទៅផ្នែកបោះពុម្ពមន្ទីរទេសចរណ៍អគ្គាជាន់ទី៤ផ្លូវសាលាក្រុងខ័ណ្ឌស៊ីនយីក្រុងតៃប៉េយើងនឹងផ្ញើតាមអាស័យដ្ឋានដែលអ្នកផ្តល់។

ផ្ញើទៅក្នុងស្រុក មួយក្បាល៧យាន់ ២ ៣ ៤ក្បាល ១០យាន់
ស្រោមសំបុត្រៈធំជាងស្រោមសំបុត្រធម្មតា
បុគ្គលិកពិគ្រោះឆៅៈគ្វាន់យីន
ទូរស័ព្ទពិគ្រោះទូៈរស័ព្ទពិសេសលេខ១៩៩៩ត៧៥៧០ (ស្រុកនិងក្រុងផ្សេងទៀត
តេទូរស័ព្ទលេខ០២-២៧២០៨៨៩)