ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងចំណងជើងកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
21នៅពេលដែលគ្រោះធម្មជាតិ (ដូចជាព្យុះទីហ្វុង) កើតឡើង តើកម្មករមិនអាចចូលធ្វើការបានក្នុងកាលៈទេសៈណា?2024-05-02
22តើកិច្ចសន្យាអាចត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងអំឡុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយការងារដែរឬទេ?2024-05-02
23នៅពេលដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃព្យុះទីហ្វុង ធានជីង ប្រកាសផ្អាកការងារ តើស្ថាប័នសាធារណៈគួរដោះស្រាយការគ្រប់គ្រងការចូលរួមការងារ និងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងដូចម្តេច?2024-05-02
24ការគណនាប្រាក់បំណាច់ប្រាក់បំណាច់គឺផ្អែកលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ជាមធ្យមនៃរយៈពេលប្រាំមួយខែមុនពេលលាឈប់ពីការងារ។ ទោះជាយ៉ាងណាបើខ្ញុំឈប់សម្រាកផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែដំបូង តើត្រូវដកចេញពីការគណនាប្រាក់ខែមធ្យមឬទេ?2024-05-02
25តើខ្ញុំគួរស្នើសុំការឈប់សម្រាកកំឡុងពេលកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់ការងារ និងការព្យាបាលដោយរបៀបណា?2024-05-02
26តើកម្មករដាក់ពាក្យសុំឈប់សម្រាកឈឺធម្មតាដោយរបៀបណា? តើប្រាក់ឈ្នួលពេលឈប់សម្រាកឈឺត្រូវបង់យ៉ាងដូចម្តេច?2024-05-02
27តើកម្មករអាចប្រើកម្មវិធីទំនាក់ទំនង (ដូចជា Line) ដើម្បីស្នើសុំការឈប់សម្រាកពីក្រុមហ៊ុនបានទេ?2024-05-02
28តើនិយោជកគួរធ្វើការពិនិត្យសុខភាពដល់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មណាខ្លះ?2024-05-02
29តើថ្ងៃឈប់សម្រាកគួរត្រូវបង់នៅពេលណា?2024-05-02
30តើប្រាក់ខែជាមធ្យមត្រូវបានគណនាយ៉ាងដូចម្តេច? ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការតិចជាង 6 ខែ តើខ្ញុំគួរគណនាវាដោយរបៀបណា?2024-05-02
31ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើតឡើងនៃគ្រោះធម្មជាតិ (ដូចជាព្យុះទីហ្វុង) តើមានបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងការចូលរួមការងារ និងការបើកប្រាក់ឈ្នួលដែរឬទេ?2024-05-02
32តើអ្វីជាឥទ្ធិពលផ្លូវច្បាប់នៃការសម្រុះសម្រួលនៃការជំលោះគ្នា?2024-04-29
33តើត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំការសម្រុះសម្រួលវិវាទការងារ ឬអាជ្ញាកណ្តាលទៅការិយាល័យការងាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិយ៉ាងដូចម្តេច?2024-04-29
34តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើការសម្របសម្រួលត្រូវបានបង្កើតឡើង ប៉ុន្តែនិយោជក (ឬកម្មករ) ខកខានមិនបានបំពេញផែនការសម្រុះសម្រួល ដោយរបៀបណា?2024-04-29
35ប្រសិនបើសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ការងារត្រូវខូចខាត តើត្រូវរាយការណ៍ ឬប្តឹងទៅអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចដោយរបៀបណា?2024-04-29
36តើជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីចូលរួមសិក្ខាសាលាការទទួលរីកចំរើនក្នុងជីវភាព?2018-04-14
37តើអាចទទួលពត៌មានរកការងារធ្វើឬឱកាសធ្វើការងារពីកន្លែងណា2018-04-14