ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើអាចទទួលពត៌មានរកការងារធ្វើឬឱកាសធ្វើការងារពីកន្លែងណា

មួយ. កំណត់សំគាល់ ៖
(មួយ)អាចស្វែងរកឱកាសការងារតាមវែបសាយមន្ទីផ្តល់សេវាស្វែងរកការងារធ្វើនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាជួយពលករស្វែងរកការងារធ្វើនៃសាលាក្រុងតៃបី(វែបសាយ ៖ www.esctcg.gov.tw) ហើយអាចស្តាប់កម្មវិធីវិទ្យុ「ធនាគារធនធានមនុស្ស」ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យុតៃបី(FM93.1)ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10 ពេលព្រឹក រាល់អាទិត្យ មានពត៌មានអំពីអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ ឱកាសការងារ ម្ចាស់សហគ្រាសរកបុគ្គលិកនិងសិក្ខាសាលាហឹ្វកហ្វឺនមុខវិជ្ជាបើកវគ្គជាដើម។
(ពីរ)អាចប្រើប្រាស់「វែបសាយeជួយរកការងារធ្វើទូទាំងប្រទេស」ដែលរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលនិងហឹ្វកហ្វឺនមុខវិជ្ជានៃគណៈកម្មធិការពលកម្មនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីស្វែងរកឱកាសធ្វើការងារ។
 ទូរស័ព្ទ:(02)2308-5230 
「វែបសាយeជួយរកការងារធ្វើទូទាំងប្រទេស」:0800-777-888