ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តើនិយោជកគួរធ្វើការពិនិត្យសុខភាពដល់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មណាខ្លះ?

លើកលែងតែបទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពការងារ ដែលត្រូវបានកំណត់ឱ្យអនុវត្តស្របតាមមាត្រា 4 នៃច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពការងារ និយោជកត្រូវធ្វើការពិនិត្យរាងកាយ និងសុខភាពដោយអនុលោមតាមធាតុដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការការពារសុខភាពការងារ។