ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទ
41ក្រសួងស្ថានីយ កណ្ដាលធានា រ៉ាប់រង សុខភាព
42ក្រុមអភិបាល មណ្ឌូលបំរើ ក្រុមគ្រួសារ
43គេហទំព័រផ្តល់សេវាពត៍មានស្តីពីការចញ្ចឹមអប់រំបុត្រធីតារបស់រដ្ឋាភិបាលតៃប៉ិ
44ក្រសួងមហារផ្ទៃ កិច្ចការ រដ្ឋាភិបាល អាចទទួលព័ត៌ មានប្រើប្រាស់ ឈ្មោះភាសាចិនកុកងឺ
45ទីក្រុងតៃប៉ិក ការពារ ជន អន្តោប្រវេសន៍
46ក្រុមអភិបាល មណ្ឌូលបំរើ ធានារ៉ាប់រង ផ្នែកសុខភាព នៅក្នុង១២ តំបន់
47 ក្រុមអភិបាល មន្ទីពេទ្យរដ្ឋ លៀន ហឺរ
48ក្រុមសង្គម សាលាក្រុង តៃប៉ិក
49គំរោងជួយអ្នកមានផ្ទៃពោះដោយសប្បាយរីករាយនិងងាយស្រួល
50ក្រសួងការបរទេស ការិយាល័យ សេវាកម្មកុងស៊ុល
51បេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំ
52មូលដ្ឋានគ្រឹះកាតូលិក អ្នកគង្វាលល្អ - Good Shepherd Social Welfare Services
53អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ សមាជិកគណបក្ស សាធារណរដ្ឋចិន និងសមាគមទ្វិប អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៃ បងប្អូនស្រី
54សេចក្តីណែនាំសិទ្ធិស្ត្រីបុរសសមភាពស្មើគ្នា
55ផ្នែកប័ណ្ណសំគាល់ ខ្លួននិងចូល ជាសញ្ជាតិ
56វិចផ្សាយ ក្រសួង មហារផ្ទៃចេញ ចូល ក្នុងប្រទេស នឹងក្រសួង អន្តោប្រវេសន៍ នៃទូទាំង ពិភពលោក
57វិចផ្សាយ ក្រសួង មហារផ្ទៃចេញ ចូល ក្នុងប្រទេស នឹងក្រសួង អន្តោប្រវេសន៍ នៃទូទាំង ពិភពលោក
58តុលាការការផ្តល់
59ក្រុមអភិបាល ក្រសួង ការធា នារ៉ាប់រងផ្នែក សុខភាព សាលាក្រុង តៃប៉ិក
60ក្រសួងមហារផ្ទៃ