ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទ
21ក្រសួងបំរើសេដ្ឋ កិច្ចនៃ វប្បធម៌ ជូនជនជាតិវៀត ណាមរស់នៅ តៃវ៉ាន់
22ក្រសួងបំរើជន ជាតិឥណ្ឌូលនេស៊ី ក្នុងនាមតំណាងអោយអំពី ពាណិជ្ជកម្ម កិច្ច នៃសេដ្ឋកិច្ច
23ក្រសួងផ្នែកបំរើ ជនជាតិ ហ្វីលីពីន រស់នៅក្នុងប្រទេស
24សមាគមអាមេរិក នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់
25អង្គការមូលនិធិ មូលការណ៍ ហ៊ាយ ស៊ារ ផ្លាស់ផ្តូរ
26ក្រសួងនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងផ្នែក សុខភាព នឹងទីភ្នាក់ងារ ចាត់ចែងរោគ ជំងឺ
27ទីក្រុងតៃប៉ិក ក្រុមហ៊ុន រថអគ្គីសនី
28កុ្រមគ្រួសារ នឹងស្ត្រីអន្តោប្រ វេសន៍
29លើកទឹកចិត្ត Eយកចិត្ដទុកដាក់
30ក្រុមអភិបាល ផ្នែកស៊ីវិល សាលាក្រុង តៃប៉ិក
31ក្រុមអភិបាល ក្រសួងពល កម្ម សាលាក្រុង តៃប៉ិក
32ទីភ្នាក់ងារចុះឈ្មោះស្វែងរកការងារក្រុងតៃប៉ិ
33កាតជិះរថយន្ត
34ទីក្រុងតៃប៉ិក រថយន្តក្រុង
35ទីក្រុងតៃប៉ិក បណ្ណាល័យ រដ្ឋាភិបាល ﹕មណ្ឌូលមាន ឯកសារវប្បធម៌ ជាច្រើន
36ក្រុមអភិបាល ក្រសួងការ អប់រំ សាលាក្រុង តៃប៉ិក
37តៃវ៉ាន់ក្រសួង គណនីគ្រប់គ្រង ផ្លូវដែក
38ទីក្រុងតៃប៉ិកនៃមណ្ឌូលប្រាតិភោគ﹙ក្នុងការខ្ចីប្រាក់﹚
39ពហុ​វប្ប​ធ​ម៍អប់រំលើបណ្តាញវេចសាយ
40ក្រសួងបំរើជន ជាតិថៃ អំពី ពាណិជ្ជកម្មកិច្ច នៃសេដ្ឋកិច្ច