ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
រដ្ឋាភិបាលមានវគ្គសិក្សាជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នករៀនជំនាញថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីៗ។ សូមមើលដូចខាងក្រោម:

D1. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ / ផែនការវិនិយោគមានទេពកោសល្យឧស្សាហកម្ម (3 ឆ្នាំ 70.000) / វគ្គសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឧស្សាហកម្ម
https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/List.aspx?uid=1647&pid=13
ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ពលកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលពលកម្មតៃវ៉ាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មការងារ
សេវាបំរើអតិថិជនខ្សែទូរស័ព្ទ: 0800-777-888 ទូរសារ: 02-77335388
ម៉ោងបម្រើ: 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ


D2. វគ្គសិក្សាស្វែងរកការងារនៅតៃវ៉ាន់
https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/index/CourseQuery_result.aspx
ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ពលកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលពលកម្មតៃវ៉ាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មការងារ
សេវាបំរើអតិថិជនខ្សែទូរស័ព្ទ: 0800-777-888 ទូរសារ: 02-77335388
ម៉ោងបម្រើ: 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ


D3. ការសាកសួរវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមុខរបរតៃវ៉ាន់
https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/CourseQuery_step.aspx
ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ពលកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលពលកម្មតៃវ៉ាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មការងារ
សេវាបំរើអតិថិជនខ្សែទូរស័ព្ទ: 0800-777-888 ទូរសារ: 02-77335388
ម៉ោងបម្រើ: 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ


D4. [អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់ស្រ្តី]
https://beboss.wda.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=38
ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ពលកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលពលកម្មតៃវ៉ាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មការងារ
សេវាបំរើអតិថិជនខ្សែទូរស័ព្ទ: 0800-777-888 ទូរសារ: 02-77335388
ម៉ោងបម្រើ: 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ


D5. [ការច្នៃប្រឌិតនៅតៃប៉ិ]
http://www.startup.taipei/%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%AD%B8%E8%8B%91
ទូរស័ព្ទ: 1999 # 6498, (02) 27208889 # 6498
ពេលវេលា: រៀងសប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ / 8:30 - 17:30

D6. ក្រុងតៃប៉េ [សេវាសហគ្រិន]
http://www.startup.taipei/%E8%87%BA%E5%8C%97%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%85%85%E9%9B%BB%E8%AE%9A
Tel(02)27580001

D7. ក្រសួងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច (គម្រោងសហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រី)
http://woman.sysme.org.tw/Activaty/Visitor/Activaty_List.aspx
Tel (02)23686858