ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
សហគ្រិនគួរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើនសូមប្រាកដថាត្រូវវាយតម្លៃបន្ថែម។

E1. https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/List.aspx?uid=16&pid=10
ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ពលកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលពលកម្មតៃវ៉ាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មការងារ
សេវាបំរើអតិថិជនខ្សែទូរស័ព្ទ: 0800-777-888 ទូរសារ: 02-77335388
ម៉ោងបម្រើ: 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ


E2. ប្រព័ន្ធស៊ើបអង្កេតបញ្ជាអគ្គីភ័យ
ដោយមិនគិតពីប្រភេទអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរការសាងសង់ មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាការការពារភ្លើងឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យនិងផែនការតំបន់។
http://law.nfa.gov.tw/GNFA/flaw/FLAWDAT02.aspx?lsid=fl005059
ទូរស័ព្ទលេខ (02) 27297668
អាសយដ្ឋាន: មន្ទីរពន្លត់អគ្គីភ័យអាសយដ្ឋានលេខ 1 ផ្លូវសុងរិន ខណ្ឌស៊ីងអ៊ីក ទីក្រុងតៃប៉ិ
 
E3. បទបញ្ញត្តិស្វ័យភាពគ្រប់គ្រងក្រុងតៃប៉ិ
http://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_ArticleContent.aspx?LawID=P11F1001-20130730&RealID=11-06-1001

E4. ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ពលកម្ម
https://www.wda.gov.tw/Default.aspx
ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ការងារ: 24219 ជាន់ទី 4 អាគារខាងត្បូងលេខ 439 ផ្លូវ Zhongping ស្រុក Xinzhuang ទីក្រុងតៃប៉ិថ្មី។
ទូរស័ព្ទលេខ (02) 8995-6000 ទូរសារ (02) 8995-6245
ពេលវេលា: ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រពីម៉ោង 8:30 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12:30 នាទីពីម៉ោង 13:30 ដល់ម៉ោង 17:30

E5. ការិយាល័យពន្ធជាតិតៃប៉ិ [ពន្ធលើជំនួញ]
https://www.ntbt.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/CON/1772/7500733416205606407
ទូរស័ព្ទ .. (ពន្ធ) 0800-000-321 (ប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ) 0800-080-369
ទូរស័ព្ទលេខ (02) 2311-3711 ទូរសារ: (02) 2389-1052
ពេលវេលា: រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ / 08: 30 ~ 12:30, 13: 30 ~ 17: 30
អាសយដ្ឋាន: អាសយដ្ឋានលេខ 2 ខណ្ឌទី 1 ផ្លូវ ចុងហ័រ ខណ្ឌវ័នហ័រ ទីក្រុងតៃប៉ិ

E6. 【ការដាក់ពាក្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីធឺណិត】
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW109W?taxCd=40
ទូរស័ព្ទ .. (ពន្ធ) 0800-000-321;
(ប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ) 0800-086-969;
(ប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ) 0800-080-369 (អាសយដ្ឋានលេខ 2 ខណ្ឌទី 1 ផ្លូវ ចុងហ័រ ខណ្ឌវ័នហ័រ ទីក្រុងតៃប៉ិ 9:00 ~ 18:00)

E7. ការិយាល័យពន្ធដាររដ្ឋតៃប៉ិ
ឈ្មោះអង្គការ អាសយដ្ឋាន ទូរស័ព្ទ លេខទូរសារ ទូរស័ព្ទសារជាសំឡេង
សាខារដ្ឋបាល អាសយដ្ឋានលេខ 2 សង្កាត់ 1 ផ្លូវ ជុងហ័រ ខណ្ឌ វ័នហ័រ (02)2311-3711 (02)2389-1052 (02)2311-4311
សង្កាត់ស៊ីងអ៊ីក លេខ 15 ជាន់ទី 4 ខណ្ឌទី 5 ផ្លូវ ស៊ីងអ៊ីក (02)2720-1599 (02)2723-2240 (02)2720-1599#298
សង្កាត់ចុងជិន អាសយដ្ខានលេខ 2 ផ្លូវ ចាវចូវ (02)2396-5062 (02)2394-9765 (02)2396-5062#0
សង្កាត់ស៊ុងសាន លេខ 131 ជាន់ 3.4 ខណ្ឌទី 3 ផ្លូវ ណានជីងតុង (02)2718-3606 (02)2545-9217 (02)2718-3606#254
សង្កាត់តាអាន អាសយដ្ឋានលេខ 86 ជាន់ទី 4.7.8 ផ្លូវ ខាងត្បូង ស៊ីងសិន (02)2358-7979 (02)2358-4458 (02)2358-7979 #298
ការិល័យខណ្ឌប៉ិថោវ អាសយដ្ឋានលេខ 3 នៃ 3 ច្រកទី 30 ស៊ីងសឹក (02)2895-1515 (02)2894-9394 (02)2895-1515#199
ការិយ៉ារិយ៉ាល័យខណ្ឌតាថុង អាសយដ្ឋានលេខ 57 ជាន់ទី 3 នៃ 4 ផ្លូវឆាំងជីរ (02)2585-3833 (02)2591-9324 (02)2585-3833#256
ការិយ៉ាល័យខណ្ឌចុងប៉ិ អាសយដ្ឋានលេខ 219 ជាន់ទី 1-5 ផ្លូវស៊ុងជាំង (02)2502-4181 (02)2509-7112 (02)2502-4181#5131
ការិយ៉ាល័យខណ្ឌវ័នហ័រ អាសយដ្ឋានលេខ 52 ជាន់ 3.4.5.7 ផ្លូវគួចលីង (02)2304-2270 (02)2336-7240 (02)2304-2270#0
ការិយ៉ាល័យខណ្ឌណានកាំង អាសយដ្ឋាន 360 ជាន់ទី 5 ខណ្ឌទី 1 ផ្លូវ ណានកាំង (02)2783-3151 (02)2785-0952 (02)2783-3151#216
ការិយ៉ាល័យខណ្ឌហ្វិនសាន អាសយដ្ឋាន 220 ជាន់ទី 5 ខណ្ឌទី3 ផ្លូវ ម៉ុងចាក (02)2234-3833 (02)8661-6493 (02)2234-3833#270
ការិយ៉ាល័យខណ្ឌចុងណាន អាសយដ្ឋាន 219 ជាន់ទី 1-5 ផ្លូវ ស៊ុងសាន (02)2506-3050 (02)2506-3303 (02)2506-3050#3280
ការិយ៉ាល័យខណ្ឌសឹកលីង លេខ 43 ជាន់ទី 1,3ផ្លូវម៉ីលូន
(ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម ពន្ធទូទៅ)
(02)2831-5171 (02)2831-7450 (02)2835-6764
អាសយដ្ឋាន 546 ជាន់ទី 3 ផ្លូវវេនលីន
(ពន្ធពាណិជ្ជកម្ម ពន្ធទូទៅ)
(02)2834-4137
ការិយ៉ាល័យខណ្ឌណីហ៊ូរ អាសយដ្ឋានលេខ 114 ជាន់ទី 6 2.4.5 ខណ្ឌទី 6 ផ្លូវ ខាងកើតមីងឆៀន (02)2792-8671 (02)2792-8739 (02)2792-8671#598