ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើតមុខងារ [សាកសួរអំពីម៉ោងសិក្សានិងការធ្វើតេស្តិ៍សញ្ជាតិដល់ជនបរទេស] នៅលើបណ្តាញព័ត៌មានពិភពលោករបស់ក្រសួងកិច្ចការផ្ទះ  (គេហទំព័រ) សូមប្រើធាតុ "អ៊ិនធឺណិត" បន្ទាប់ប្រើមុខងារនេះ ដើម្បីសាកសួរអំពីម៉ោងរៀននិងពិន្ទុសាកល្បងតាមធម្មតា សូមប្រើបន្ថែមទៀតនៅទីនេះ។