ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
 

អង្គការ                                                                 ទូរស័ព្ទលេខ                       អាស័យដ្ឋាន

 

អង្គការ៖ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតៃប៉ិទូរស័ព្ទ៖ 02-2558-0133អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទលេខ 21 ជាន់ទី 7  ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវ តាថុង សង្កាត់ទីហ័ក ទីក្រុងតៃប៉ិ

 
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីសងឌឺក្រុងតៃប៉េ 2759-9176 ជាន់ទី១ផ្ទះលេខ៦០ផ្លូវច្រកលេខ២៥ ផ្លូវសងឌឺខ័ណ្ឌស៊ីនយីក្រុងតៃប៉េ
 
មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាស្ត្រីនិងគ្រួសារខ័ណ្ឌប៉ីថូវតៃប៉ិ 2896-1918 ជាន់ទី៦ផ្ទះលេខ១២កំណាត់ផ្លូវទី១ផ្លូវ កណ្តាលខ័ណ្ឌប៉េធងក្រុងតៃប៉េ
 
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារមានឪពុកឬម្តាយតែមួយ ប៉េធងក្រុងតៃប៉េ    2558-0170   ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ២១កំណាត់ផ្លូវទី១ វិថីឌីហ្វាខ័ណ្ឌតាធងក្រុងតៃប៉េ
 
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វាក្រុងតៃប៉េ 2303-0105    ជាន់ទី៤ផ្ទះលេខ១៩វិថីទងយាន់ខ័ណ្ឌ វ៉ានហ្វាក្រុងតៃប៉េ
 
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីខ័ណ្ឌណេហួយក្រុងតៃប៉េ 2634-9952    ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ២០ផ្លូវច្រក១១០-១៦ វិថីខាងលឺខ័ណ្ឌណេហួរក្រុងតៃប៉េ
   
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារមានឪពុកឬម្តាយតែមួយ ទិសខាងកើតក្រុងតៃប៉េ 2768-5256    ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ៥ផ្លូវច្រកលេខ២៥១-៤៦កំណាត់ផ្លូវទី៥ផ្លូវណានជីងទិសខាងកើតខ័ណ្ឌសងសានក្រុងតៃប៉េ
 
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីខ័ណ្ឌវេនសានក្រុងតៃប៉េ   2935-9595  ជាន់ទី៣ផ្ទះលេខ១៥១វិថីហោជីងខ័ណ្ឌ វឹងសានក្រុងតៃប៉េ
 
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីខ័ណ្ឌតាអានក្រុងតៃប៉េ 2700-7885 ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ១០ផ្លូវច្រកលេខ២៤៦ វិថីយាន៉ជីខ័ណ្ឌតាអានក្រុងតៃប៉េ
 
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីវិថីដាជីក្រុងតៃប៉េ 2532-1213 ជាន់ទី២ផ្ទះលេខ១វិថីតាជីខ័ណ្ឌជុងសានក្រុងតៃប៉េ
 
ទីតាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសហគមន៍ប្រជាជនថ្មីប៉ែកខាងលិចក្រុងតៃប៉ិ(YWCA)2361-6577 លេខ 207 ជាន់ទី 4 ផ្លូវយ៉ានភីងខាងត្បូ សង្កាត់ចុងចឹង ទីក្រុងតៃប៉ិ
 
ទីតាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសហគមន៍ប្រជាជនថ្មីប៉ែកខាងជើងក្រុងតៃប៉ិ(ប៉ីថូវ ស៊ឺលីន ចុងសាន) 2504-0399 អគារលេខ២៣២ជាន់ទី៤ផ្លូវឆាងឈុនខ័ណ្ឌចុងសានក្រុងតៃប៉ិ
 
សហគមន៍ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងតៃប៉ិជាកន្លែងថែរក្សាកំលាំងចិត្តរឹងមាំ   (ហ្វិនសាន  តាអាន  ស៊ីងអ៊ីក) 2931-2166    អាស័យដ្ឋានលេខ 7 ជានទី 1 ផ្លូវ 127 ផ្លូវជីងស៊ីង  សង្កាត់ហ្វិនសាន តៃប៉ិ
 
មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសហគមន៍ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនៅភាគខាងកើតទីក្រុងតៃប៉ិជាកន្លែងថែរក្សាកំលាំងចិត្តរឹងមាំ (ហ្សុងសាន  ណីហ៊ូរ  ណានកាំង) 2631-7059 អាសដ្ឋានផ្ទះលេខ 252 ជាន់ទី 1 ផ្លូវ ស៊ែងយ៉ាំង សង្កាត់ណានកាំង ទីក្រុងតៃប៉ិ
 
 
តារាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចក្រុងតៃប៉េ
 
មុនពេលធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងក្តី មានការជូនដំណឹង និងការណែនាំអោយស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌ 2756-8852 អាសយដ្ឋាន លេខ១៦៣-១ ជាន់ទី៧ ខ័ណ្ខទី៥ ផ្លូវម៉ីងឆៀនតុង សង្កាត់ស៊ុងស៊ាន ទីក្រុងតៃប៉ិ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌស៊ីលីន 2835-0247 ជាន់ទី៩ផ្ទះលេខ៧ផ្លូវច្រក៥៣កំណាត់ផ្លូវទី២ផ្លូវជុងជេងខ័ណ្ឌស៊ីលីនក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌតាធុង 2597-4452 ជាន់ទី៦ផ្ទះលេខ៥៧វិថីឈាំងជីខ័ណ្ឌតាធុងក្រុងតែប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌតាអាន 2703-0523 បន្ទប់លេខ៩ជាន់ទី២ផ្លូវច្រកលេខ១៩៨-៣០វិថីស៊ីវៃខ័ណ្ឌតាអានក្រុងតៃប៉េ(អគ្គារលេខ៣៥សមាគមជោគជ័យ)
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចជុងសាន 2515-6222 ជាន់ទី៣ផ្ទះលេខ១៣៧វិថីហឺជាំងជុងសានក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌជុងជេង 2396-2332 លេខ 207 ជាន់ទី 6 ផ្លូវយ៉ានភីងខាងត្បូ សង្កាត់ចុងចឹង ទីក្រុងតៃប៉ិ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចណេហ៊ួរ 2792-8701 ជាន់ទី៤ផ្ទះលេខ៣ផ្លូវច្រកលេខ១៦១វិថីស៊ីនយូនខ័ណ្ឌណេហ៊ួរក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌវឹងសាន 2932-3587 លេខ 160 ជាន់ទី 6 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវស៊ីងលូក សង្កាត់ហ្វិនសាន  ទីក្រុងតៃប៉ិ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌប៉េធៅ 2894-5933 ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ៣០វិថីស៊ីនស៊ីខ័ណ្ឌបៃធងក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌសងសាន 2756-5018 លេខ 163-1 ជាន់ទី 9 ខ័ណ្ឌទី 5 ផ្លូវមីងសិនតុង សង្កាត់ហ្សុងសាន  ទីក្រុងតៃប៉ិ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌស៊ីនយី 2761-6515 ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ៣៦ផ្លូវសងឡុងខ័ណ្ឌស៊ីនយីក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌណានកាំង 2783-1407 លេខ 367 ជាន់ទី 3 ខ័ណ្ឌទី ៨ វិថីសឹកម៉ីងតាតោក សង្កាត់ណានកាំង  ទីក្រុងតៃប៉ិ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វា 2336-5700 ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ៣៦វិថីវ៉ូចូវខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វា ក្រុងតៃប៉េ
 
 
 
តារាងអង្គការសង្គមកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្រុងតៃប៉េ
 
មូលនិធី Pearl Buck ក្រុងតៃប៉េ
2504-8088
អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 232 ជាន់ទី 4  ផ្លូវ ចាំងឈុន សង្កាត់ហ្សុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ

មូលនិធីសង្គមកិច្ច យីទៀននៃអង្គការនិតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម
2230-0339
អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 55 ជាន់ទី ខាងជើង  ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវ វ័នម៉ី សង្កាត់ វិនសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ

សមាគមជួយសង្គ្រោះចិន
2393-6566(ទូរស័ព្ទប្រចាំការ)
2393-5943 (ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះ)
អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 7 ជាន់ទី 2  ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវ រ៉ូហ្សឹក សង្កាត់ចុងចឹន ទីក្រុងតៃប៉ិ

សមាគមម៉េរឹនជីន សាសនាគ្រិស្តអង្គការ និតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម
2579-2065
អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 106 ចក្រ ផ្លូវ 106 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវបាក់ទឺរ សង្កាត់សុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ

សមាគមយុវនារីសាសនា គ្រិស្តក្រុងតៃប៉េ
2314-0408
អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 9 ជាន់ទី 10 ផ្លូវក័ងហ្វូកប៉ិលូក សង្កាត់សុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ

សមាគមជួយគ្នាទៅវិញ ទៅមករវាងគ្រួសារអន្តរជាតិនៅតំបន់កោះតៃវ៉ាន
2977-8015
អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 33 ជាន់ទី 1  ចក្រផ្លូវ 32 ផ្លូវក័ងមីង សង្កាត់សានឆុង ទីក្រុងតៃប៉ិ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសាសនាកាតូលិក
2397-1933
អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ24 ចក្រ ផ្លូវ 183 ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវហឺរភីងតុងលូក សង្កាត់តាអាន ទីក្រុងតៃប៉ិ

សមាគមបងប្អូនស្រីបង្កើតណានយ៉ាង
2921-0565
អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 15 ជាន់ទី 1 ផ្លូវចុងស៊ែវ សង្កាត់យ៉ុងហឺរ ទីក្រុងតៃប៉ិថ្មី

ព្រះវិហារស៊ីលីនសមាគម សាសនាគ្រិស្តក្រុងតៃប៉េ អង្គការនិតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម
2880-3408
អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 7 ចក្រ ផ្លូវ 53 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវ ចុងចឹន សង្កាត់ស៊ឹកលីង ទីក្រុងតៃប៉ិ

សមាគមការលូតលាស់ របស់គ្រួសារអាណិកជនថ្មីតំបន់កោះតៃវ៉ានអង្គការ និតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម
2369-1001
អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 56 ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវហឺរភីងស៊ីលូក សង្កាត់ចុងចឹន ទីក្រុងតៃប៉ិ