ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

អងៅការនិងក្រុមសមាគម

តារាងមជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិងស្ត្រីកុងតៃប៉េ

អង្គការ

ទូរស័ព្ទលេខ

អាស័យដ្ឋាន

មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិងស្ត្រីអាណិកជនថ្មីកុងតៃប៉េ

2558-0133

ជាន់ទី៨ផ្ទះលេខ២១កំណាត់ផ្លូវទី១វិថីឌីហ្វាខ័ណ្ឌតាធងក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីសងឌឺក្រុងតៃប៉េ

2759-9176

ជាន់ទី១ផ្ទះលេខ៦០ផ្លូវច្រកលេខ២៥ ផ្លូវសងឌឺខ័ណ្ឌស៊ីនយីក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាស្ត្រីនិងគ្រួសារខ័ណ្ឌប៉ីថូវតៃប៉ិ

2896-1918

ជាន់ទី៦ផ្ទះលេខ១២កំណាត់ផ្លូវទី១ផ្លូវ កណ្តាលខ័ណ្ឌប៉េធងក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារមានឪពុកឬម្តាយតែមួយ ប៉េធងក្រុងតៃប៉េ

2558-0170

ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ២១កំណាត់ផ្លូវទី១ វិថីឌីហ្វាខ័ណ្ឌតាធងក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វាក្រុងតៃប៉េ

2303-0105

ជាន់ទី៤ផ្ទះលេខ១៩វិថីទងយាន់ខ័ណ្ឌ វ៉ានហ្វាក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីខ័ណ្ឌណេហួយក្រុងតៃប៉េ

2634-9952

ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ២០ផ្លូវច្រក១១០-១៦ វិថីខាងលឺខ័ណ្ឌណេហួរក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារមានឪពុកឬម្តាយតែមួយ ទិសខាងកើតក្រុងតៃប៉េ

2768-5256

ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ៥ផ្លូវច្រកលេខ២៥១-៤៦កំណាត់ផ្លូវទី៥ផ្លូវណានជីងទិសខាងកើតខ័ណ្ឌសងសានក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីខ័ណ្ឌវេនសានក្រុងតៃប៉េ

2935-9595

ជាន់ទី៣ផ្ទះលេខ១៥១វិថីហោជីងខ័ណ្ឌ វឹងសានក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីខ័ណ្ឌតាអានក្រុងតៃប៉េ

2700-7885

ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ១០ផ្លូវច្រកលេខ២៤៦ វិថីយាន៉ជីខ័ណ្ឌតាអានក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីវិថីដាជីក្រុងតៃប៉េ

2532-1213

ជាន់ទី២ផ្ទះលេខ១វិថីតាជីខ័ណ្ឌជុងសានក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីមន្ទីរសង្គមកិច្ចសាលាក្រុងតៃប៉េ

2832-1173

ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ៧ផ្លូវច្រកលេខ៥៣ កំណាត់ផ្លូវទី២ផ្លូវជុងជេងខ័ណ្ឌស៊ីនលីនក្រុងតៃប៉េ។

ទីតាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសហគមន៍ប្រជាជនថ្មីប៉ែកខាងលិចក្រុងតៃប៉ិ(ចុងជឹង វ៉ាន់ហ្វា តាថុង)

2361-6577

អគារលេខ៧ជាន់ទី១០ផ្លូវឈីងតោស៊ីខ័ណ្ឌចុងជឹងក្រុងតៃប៉ិ

ទីតាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសហគមន៍ប្រជាជនថ្មីប៉ែកខាងជើងក្រុងតៃប៉ិ(ប៉ីថូវ ស៊ឺលីន ចុងសាន)

2504-0399

អគារលេខ២៣២ជាន់ទី៤ផ្លូវឆាងឈុនខ័ណ្ឌចុងសានក្រុងតៃប៉ិ


តារាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចក្រុងតៃប៉េ

នាមអង្គភាព

ទូរស័ព្ទលេខៈ

អាស័យដ្ឋាន

មុនពេលធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងក្តី មានការជូនដំណឹង និងការណែនាំអោយស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌ

2756-8852

អាសយដ្ឋាន លេខ១៦៣-១ ជាន់ទី៧ ខ័ណ្ខទី៥ ផ្លូវម៉ីងឆៀនតុង សង្កាត់ស៊ុងស៊ាន ទីក្រុងតៃប៉ិ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌស៊ីលីន

2835-0247

ជាន់ទី៩ផ្ទះលេខ៧ផ្លូវច្រក៥៣កំណាត់ផ្លូវទី២ផ្លូវជុងជេងខ័ណ្ឌស៊ីលីនក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌតាធុង

2597-4452

ជាន់ទី៦ផ្ទះលេខ៥៧វិថីឈាំងជីខ័ណ្ឌតាធុងក្រុងតែប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌតាអាន

2703-0523

បន្ទប់លេខ៩ជាន់ទី២ផ្លូវច្រកលេខ១៩៨-៣០វិថីស៊ីវៃខ័ណ្ឌតាអានក្រុងតៃប៉េ(អគ្គារលេខ៣៥សមាគមជោគជ័យ)

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចជុងសាន

2515-6222

ជាន់ទី៣ផ្ទះលេខ១៣៧វិថីហឺជាំងជុងសានក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌជុងជេង

2396-2332

ជាន់ទី២ផ្ទះលេខ៤៦កំណាត់ផ្លូវទី២ផ្លូវជីណានខ័ណ្ឌជុងជេងក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចណេហ៊ួរ

2792-8701

ជាន់ទី៤ផ្ទះលេខ៣ផ្លូវច្រកលេខ១៦១វិថីស៊ីនយូនខ័ណ្ឌណេហ៊ួរក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌវឹងសាន

2932-3587

ជាន់ទី២ផ្ទះលេខ១៦០កំណាត់ផ្លូវទី២ផ្លូវស៊ីនឡុងខ័ណ្ឌវឹងសានក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌប៉េធៅ

2894-5933

ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ៣០វិថីស៊ីនស៊ីខ័ណ្ឌបៃធងក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌសងសាន

2756-5018

ជាន់ទី២ផ្ទះលេខ១៦៣-១កំណាត់ផ្លូវទី៥ ផ្លូវមីងស៊ីនទិសខាងកើតខ័ណ្ឌសងសានក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌស៊ីនយី

2761-6515

ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ៣៦ផ្លូវសងឡុងខ័ណ្ឌស៊ីនយីក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌណានកាំង

2783-1407

ជាន់ទី៩ផ្ទះលេខ៣៦០កំណាត់ផ្លូវទី១វិថី ណានកាំងខ័ណ្ឌណានកាំងក្រុងតៃប៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វា

2339-5765

ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ៣៦វិថីវ៉ូចូវខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វា ក្រុងតៃប៉េ


តារាងអង្គការសង្គមកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្រុងតៃប៉េ

ឈ្មោះអង្គការ

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង អង្គការ

ការណែនាំអំពីសេវាកម្ម

មូលនិធី Pearl Buck ក្រុងតៃប៉េ

2504-8088

សេវាកម្មពិគ្រោះនិងណែនាំដល់ អ្នកផ្គូផ្គងបរទេសនិងបុត្រាបុត្រីរបស់គេ

មូលនិធីសង្គមកិច្ច យីទៀននៃអង្គការនិតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម

2578-4515

សេវាកម្មពិគ្រោះនិងណែនាំដល់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេសនិងបុត្រាបុត្រីរបស់គេ

សមាគមជួយសង្គ្រោះចិន

2393-6566(ទូរស័ព្ទប្រចាំការ)
2393-5943 (ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះ)

កម្មពិគ្រោះនិងណែនាំដល់ អ្នកផ្គូផ្គងចិនដីគោកនិងគ្រួសាររបស់គេ

សមាគមម៉េរឹនជីន សាសនាគ្រិស្តអង្គការ និតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម

2579-2065

ការណែនាំផ្នែកអប់រំរបស់បុត្រាបុត្រី របស់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស

សមាគមយុវនារីសាសនា គ្រិស្តក្រុងតៃប៉េ

2381-2131

សេវាកម្មអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស

សមាគមជួយគ្នាទៅវិញ ទៅមករវាងគ្រួសារអន្តរជាតិនៅតំបន់កោះតៃវ៉ាន

8287-9979

សេវាកម្មពិគ្រោះដំល់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស និងបុត្រាបុត្រីរបស់គេនិងការរៀបចំ សកម្មភាព

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសាសនាកាតូលិក

2397-1933

សេវាកម្មពិគ្រោះនិងណែនាំដល់ អ្នកផ្គូផ្គងបរទេសនិងបុត្រាបុត្រីរបស់គេ

សមាគមបងប្អូនស្រីបង្កើតណានយ៉ាង

2921-0565

ចាត់បណ្តុះបណ្តាលនិងអប់រំក្នុងសង្គមនិងគំនិតផ្តើមអំពីច្បាប់

សមាគមអភិវឌ្ឍន៍សហគម លាវហ្វាំងគួរខ័ណ្ឌបៃធៅក្រុងតៃប៉េ

2896-0374

ការណែនាំផ្នែកអប់រំរបស់បុត្រាបុត្រីអ្នកផ្គូផ្គងបរទេស

ព្រះវិហារស៊ីលីនសមាគម សាសនាគ្រិស្តក្រុងតៃប៉េ អង្គការនិតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម

2880-3408

ការណែនាំផ្នែកអប់រំរបស់បុត្រាបុត្រីអ្នកផ្គូផ្គងបរទេស

សកលវិទ្យាល័យសមាគម ណានកាំងក្រុងតៃប៉េ

2782-8272

សេវាកម្មអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេសs

សកលវិទ្យាល័យសមាគម ជុងជេងក្រុងតៃប៉េ

2327-8441

eសេវាកម្មអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស

មូលនិធីវប្បធម៌និងអប់រំ ៩៩ អង្គការនិតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម

2306-4267

សេវាកម្មអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស

សមាគមជំរុញសិទ្ធិនិងភារកិចរបស់អាណិកជនស្ត្រីអាស៊ីនៅតំបន់កោះតៃវ៉ានអង្គកានិតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម

2361-7906

សេវាកម្មពិគ្រោះដំល់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស និងបុត្រាបុត្រីរបស់គេនិងការរៀបចំ សកម្មភាព

សមាគមការលូតលាស់ របស់គ្រួសារអាណិកជនថ្មីតំបន់កោះតៃវ៉ានអង្គការ និតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម

2369-1001

សេវាកម្មពិគ្រោះដំល់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស និងបុត្រាបុត្រីរបស់គេនិងគំនិតផ្តើមអំពីសិទ្ធិមនុស្ស