ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តារាងមជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិងស្ត្រីកុងតៃប៉េ

 
អង្គការ ទូរស័ព្ទលេខ អាស័យដ្ឋាន
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិងស្ត្រីអាណិកជនថ្មីកុងតៃប៉េ 2558-0133 ជាន់ទី៨ផ្ទះលេខ២១កំណាត់ផ្លូវទី១វិថីឌីហ្វាខ័ណ្ឌតាធងក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីសងឌឺក្រុងតៃប៉េ 2759-9176 ជាន់ទី១ផ្ទះលេខ៦០ផ្លូវច្រកលេខ២៥ ផ្លូវសងឌឺខ័ណ្ឌស៊ីនយីក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាស្ត្រីនិងគ្រួសារខ័ណ្ឌប៉ីថូវតៃប៉ិ 2896-1918 ជាន់ទី៦ផ្ទះលេខ១២កំណាត់ផ្លូវទី១ផ្លូវ កណ្តាលខ័ណ្ឌប៉េធងក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារមានឪពុកឬម្តាយតែមួយ ប៉េធងក្រុងតៃប៉េ 2558-0170 ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ២១កំណាត់ផ្លូវទី១ វិថីឌីហ្វាខ័ណ្ឌតាធងក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វាក្រុងតៃប៉េ 2303-0105 ជាន់ទី៤ផ្ទះលេខ១៩វិថីទងយាន់ខ័ណ្ឌ វ៉ានហ្វាក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីខ័ណ្ឌណេហួយក្រុងតៃប៉េ 2634-9952 ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ២០ផ្លូវច្រក១១០-១៦ វិថីខាងលឺខ័ណ្ឌណេហួរក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារមានឪពុកឬម្តាយតែមួយ ទិសខាងកើតក្រុងតៃប៉េ 2768-5256 ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ៥ផ្លូវច្រកលេខ២៥១-៤៦កំណាត់ផ្លូវទី៥ផ្លូវណានជីងទិសខាងកើតខ័ណ្ឌសងសានក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីខ័ណ្ឌវេនសានក្រុងតៃប៉េ 2935-9595 ជាន់ទី៣ផ្ទះលេខ១៥១វិថីហោជីងខ័ណ្ឌ វឹងសានក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីខ័ណ្ឌតាអានក្រុងតៃប៉េ 2700-7885 ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ១០ផ្លូវច្រកលេខ២៤៦ វិថីយាន៉ជីខ័ណ្ឌតាអានក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលបំរើគ្រួសារនិង ស្ត្រីវិថីដាជីក្រុងតៃប៉េ 2532-1213 ជាន់ទី២ផ្ទះលេខ១វិថីតាជីខ័ណ្ឌជុងសានក្រុងតៃប៉េ
ទីតាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសហគមន៍ប្រជាជនថ្មីប៉ែកខាងលិចក្រុងតៃប៉ិ(YWCA) 2361-6577 លេខ 207 ជាន់ទី 4 ផ្លូវយ៉ានភីងខាងត្បូ សង្កាត់ចុងចឹង ទីក្រុងតៃប៉ិ
ទីតាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសហគមន៍ប្រជាជនថ្មីប៉ែកខាងជើងក្រុងតៃប៉ិ(ប៉ីថូវ ស៊ឺលីន ចុងសាន) 2504-0399 អគារលេខ២៣២ជាន់ទី៤ផ្លូវឆាងឈុនខ័ណ្ឌចុងសានក្រុងតៃប៉ិ
សហគមន៍ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងតៃប៉ិជាកន្លែងថែរក្សាកំលាំងចិត្តរឹងមាំ   (ហ្វិនសាន  តាអាន  ស៊ីងអ៊ីក) 2931-2166 អាស័យដ្ឋានលេខ 7 ជានទី 1 ផ្លូវ 127 ផ្លូវជីងស៊ីង  សង្កាត់ហ្វិនសាន តៃប៉ិ
មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសហគមន៍ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនៅភាគខាងកើតទីក្រុងតៃប៉ិជាកន្លែងថែរក្សាកំលាំងចិត្តរឹងមាំ (ហ្សុងសាន  ណីហ៊ូរ  ណានកាំង) 2631-7059 លេខ 19 ផ្លូវ 83 ផ្លូវ 189 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវខាងលីង សង្កាត់ណីហ៊ូរ ទីក្រុងតៃប៉ិ

តារាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចក្រុងតៃប៉េ
នាមអង្គភាព ទូរស័ព្ទលេខៈ អាស័យដ្ឋាន
មុនពេលធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងក្តី មានការជូនដំណឹង និងការណែនាំអោយស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌ 2756-8852 អាសយដ្ឋាន លេខ១៦៣-១ ជាន់ទី៧ ខ័ណ្ខទី៥ ផ្លូវម៉ីងឆៀនតុង សង្កាត់ស៊ុងស៊ាន ទីក្រុងតៃប៉ិ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌស៊ីលីន 2835-0247 ជាន់ទី៩ផ្ទះលេខ៧ផ្លូវច្រក៥៣កំណាត់ផ្លូវទី២ផ្លូវជុងជេងខ័ណ្ឌស៊ីលីនក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌតាធុង 2597-4452 ជាន់ទី៦ផ្ទះលេខ៥៧វិថីឈាំងជីខ័ណ្ឌតាធុងក្រុងតែប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌតាអាន 2703-0523 បន្ទប់លេខ៩ជាន់ទី២ផ្លូវច្រកលេខ១៩៨-៣០វិថីស៊ីវៃខ័ណ្ឌតាអានក្រុងតៃប៉េ(អគ្គារលេខ៣៥សមាគមជោគជ័យ)
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចជុងសាន 2515-6222 ជាន់ទី៣ផ្ទះលេខ១៣៧វិថីហឺជាំងជុងសានក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌជុងជេង 2396-2332 លេខ 207 ជាន់ទី 6 ផ្លូវយ៉ានភីងខាងត្បូ សង្កាត់ចុងចឹង ទីក្រុងតៃប៉ិ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចណេហ៊ួរ 2792-8701 ជាន់ទី៤ផ្ទះលេខ៣ផ្លូវច្រកលេខ១៦១វិថីស៊ីនយូនខ័ណ្ឌណេហ៊ួរក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌវឹងសាន 2932-3587 លេខ 160 ជាន់ទី 6 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវស៊ីងលូក សង្កាត់ហ្វិនសាន  ទីក្រុងតៃប៉ិ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌប៉េធៅ 2894-5933 ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ៣០វិថីស៊ីនស៊ីខ័ណ្ឌបៃធងក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌសងសាន 2756-5018 លេខ 163-1 ជាន់ទី 9 ខ័ណ្ឌទី 5 ផ្លូវមីងសិនតុង សង្កាត់ហ្សុងសាន  ទីក្រុងតៃប៉ិ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌស៊ីនយី 2761-6515 ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ៣៦ផ្លូវសងឡុងខ័ណ្ឌស៊ីនយីក្រុងតៃប៉េ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌណានកាំង 2783-1407 លេខ 367 ជាន់ទី 3 ខ័ណ្ឌទី ៨ វិថីសឹកម៉ីងតាតោក សង្កាត់ណានកាំង  ទីក្រុងតៃប៉ិ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វា 2336-5700 ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ៣៦វិថីវ៉ូចូវខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វា ក្រុងតៃប៉េ

តារាងអង្គការសង្គមកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្រុងតៃប៉េ
ឈ្មោះអង្គការ ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង អង្គការ ការណែនាំអំពីសេវាកម្ម
មូលនិធី Pearl Buck ក្រុងតៃប៉េ 2504-8088 សេវាកម្មពិគ្រោះនិងណែនាំដល់ អ្នកផ្គូផ្គងបរទេសនិងបុត្រាបុត្រីរបស់គេ
មូលនិធីសង្គមកិច្ច យីទៀននៃអង្គការនិតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម 2578-4515 សេវាកម្មពិគ្រោះនិងណែនាំដល់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេសនិងបុត្រាបុត្រីរបស់គេ
សមាគមជួយសង្គ្រោះចិន 2393-6566(ទូរស័ព្ទប្រចាំការ)
2393-5943 (ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះ)
កម្មពិគ្រោះនិងណែនាំដល់ អ្នកផ្គូផ្គងចិនដីគោកនិងគ្រួសាររបស់គេ
សមាគមម៉េរឹនជីន សាសនាគ្រិស្តអង្គការ និតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម 2579-2065 ការណែនាំផ្នែកអប់រំរបស់បុត្រាបុត្រី របស់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស
សមាគមយុវនារីសាសនា គ្រិស្តក្រុងតៃប៉េ 2381-2131 សេវាកម្មអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស
សមាគមជួយគ្នាទៅវិញ ទៅមករវាងគ្រួសារអន្តរជាតិនៅតំបន់កោះតៃវ៉ាន 8287-9979 សេវាកម្មពិគ្រោះដំល់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស និងបុត្រាបុត្រីរបស់គេនិងការរៀបចំ សកម្មភាព
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសាសនាកាតូលិក 2397-1933 សេវាកម្មពិគ្រោះនិងណែនាំដល់ អ្នកផ្គូផ្គងបរទេសនិងបុត្រាបុត្រីរបស់គេ
សមាគមបងប្អូនស្រីបង្កើតណានយ៉ាង 2921-0565 ចាត់បណ្តុះបណ្តាលនិងអប់រំក្នុងសង្គមនិងគំនិតផ្តើមអំពីច្បាប់
សមាគមអភិវឌ្ឍន៍សហគម លាវហ្វាំងគួរខ័ណ្ឌបៃធៅក្រុងតៃប៉េ 2896-0374 ការណែនាំផ្នែកអប់រំរបស់បុត្រាបុត្រីអ្នកផ្គូផ្គងបរទេស
ព្រះវិហារស៊ីលីនសមាគម សាសនាគ្រិស្តក្រុងតៃប៉េ អង្គការនិតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម 2880-3408 ការណែនាំផ្នែកអប់រំរបស់បុត្រាបុត្រីអ្នកផ្គូផ្គងបរទេស
សកលវិទ្យាល័យសមាគម ណានកាំងក្រុងតៃប៉េ 2782-8272 សេវាកម្មអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេសs
សកលវិទ្យាល័យសមាគម ជុងជេងក្រុងតៃប៉េ 2327-8441 eសេវាកម្មអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស
មូលនិធីវប្បធម៌និងអប់រំ ៩៩ អង្គការនិតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម 2306-4267 សេវាកម្មអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស
សមាគមជំរុញសិទ្ធិនិងភារកិចរបស់អាណិកជនស្ត្រីអាស៊ីនៅតំបន់កោះតៃវ៉ានអង្គកានិតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម 2361-7906 សេវាកម្មពិគ្រោះដំល់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស និងបុត្រាបុត្រីរបស់គេនិងការរៀបចំ សកម្មភាព
សមាគមការលូតលាស់ របស់គ្រួសារអាណិកជនថ្មីតំបន់កោះតៃវ៉ានអង្គការ និតិបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម 2369-1001 សេវាកម្មពិគ្រោះដំល់អ្នកផ្គូផ្គងបរទេស និងបុត្រាបុត្រីរបស់គេនិងគំនិតផ្តើមអំពីសិទ្ធិមនុស្ស