ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
អំពើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្លូវភេទដែលខុសគោលបំណង់របស់គេ ករណីដូចខាងក្រោមៈ
១.ធ្វើអោយអ្នកទទួលឬបដិសេធអំពើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្លូវភេទដែលខុសគោលបំណង់របស់គេ យកនេះជាលក្ខខ័ណ្ឌដូចជាការងារដែលអាចទទួលឬបាត់បង់ ឬ អោយការងារធ្វើតិចៗនិងសិទ្ធិនិងភារិកចពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ អប់រំ ហ្វឹកហាត់ គំរោង និងសម្មភាពជាដើម។
២.តាមវិធីផ្ញើសារអក្សារ រូបភាព សម្លេង វិដេអូឬវត្ថុផ្សេងទៀត ឬប្រើប្រាស់អំពើធ្វើ បាបនឹងសំដី ឬប្រើប្រាស់វិធីផ្សេងទៀតបះពាល់ដល់កិត្តិយស ឬប៉ះពាល់ដល់ការងារ អប់រំ ការហ្វឹកហាត់ សេវាកម្ម គំរោងឬជីវភាពជាធម្មតារបស់គេ។

សេវាកម្មដែលផ្តល់ដល់អ្នកដោយអង្គការនគរបាល
១.បើអ្នកប្តឹងទៅប៉ូលិស យើងនឹងសើបសង្កេតករណីនេះហើយកត់ណត់ហេតុយ៉ាងពិស្តារតាមសំណូមពររបស់អ្នក។
២.យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែបំពេញភារកិចស៊ើបសង្កេតការណ៍ ដើម្បីរក្សាទុកភស្តតាង។
៣.កុំអោយគេមើលដំណើរការស៊ើបសួរករណីជាដាច់ខាតដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិអាមថ៍កំបាំងរបស់អ្នក។
៤.បើអ្នកមានបញ្ហាណាមួយសូមពិគ្រោះទៅកាន់ ក្រុមការពារសុវត្ថិភាពជូនស្ត្រីនិងកុមារមន្ទីរនគរបាលសាលាក្រុងតៃប៉េគ្រប់ពេលវេលា(ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលេខៈ០២-២៧៥៩០៨២៧)។

៥.វិធីៈលេខ១៩៩៩តខ្សែ៣៣៦៥.៤៥៥៣
˙ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ប្តឹងប៉ូលិសលេខៈ១១០
˙សាខាធនារ៉ាប់រងនៃក្នុងប្រទេសទាំងអស់:១១៣

ប្រភពឯកសារៈក្រុមការពារសុវត្ថិភាពជូនស្ត្រីនិងកុមារមន្ទីរនគរបាលសាលាក្រុងតៃប៉េ