ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

2019 ការិយាល័យខ័ណ្ឌប៉ិថោវទីក្រុងតៃប៉ិ "សៀវភៅអក្សរសិល្ប៍ថ្មីថ្នាក់គំនូរអក្សារទឹកខ្មៅ"