ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ការិយាល័យស្រុកតៃប៉ិវ៉ាន់ហ្វាគ្រប់គ្រងកិច្ចការសមាគមអតីតនិស្សិតអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី ឆ្នាំ 108 និងលទ្ធផលនៃសកម្មភាពខាងក្រៅរបស់មាតាឬបិតាកុមារ 0615