ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

លទ្ធផលនៃទិវាគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ 108 នៅការិយាល័យស្រុកវ៉ាន់ហួនៅតៃប៉ិ។ 0831