ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ពលករបរទេសតៃវ៉ាន់បានរៀបចំ "ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល " ។ លទ្ធផល0616