ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បើអ្នកជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវភាព ត្រូវការជំនួយពីសង្គម យើងមានបុគ្គលិកជំនាញច្រើននាក់និងអង្គភាពជាច្រើនអាចជួយអ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារនិងស្ត្រីរបស់អាណិកជនថ្មីក្រុងតៃប៉េលេខៈ២៥៥៨-០១៣៣ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារនិងស្ត្រីនិមួយៗនៅក្រុងតៃប៉េ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិចនិមួយនៅក្រុងតៃប៉េ ទីកន្លែងសេវាកម្មក្រុងតៃប៉េនៃនាយកដ្ឋានចេញចូលប្រទេសនិងអន្តោប្រវេសន្តលេខៈ២៣៨៨៩៣៩៣ត៣១០៣ ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះចំពោះអ្នកផ្គូផ្គងបរទេសលេខៈ0800-024-111 មូលនិធីសង្គមកិចយីទៀន(បំរើអាណិកជនថ្មីសញ្ជាតិបរទេស)លេខៈ២៥៧៧៧៦៦៣សមាគមជួយសង្គ្រោះចិន(បំរើអាណិកជនថ្មីមកពីចិនដីគោក)លេខៈ២៣៩៣៥៩៤៣ ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់យកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកផ្គូផ្គងចិនដីគោកនៃមូលនិធីឈុង សមុទ្រតំបន់កោះតៃវ៉ានលេខៈ២៧១៨៩៩៩៥ មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំនិងគ្រួសារក្រុងតៃប៉េ---ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះអំពីអប់រំនិង គ្រួសារស្តីពីជួយខ្ញុំលេខៈ(០២)២៥៤១-៩៩៨១
លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់សាកសួរពត៍មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងសហគមន៍នៃមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ៖ (០២)៣៣៩៣-៧៨៨៥

 

សេវាកម្មពិគ្រោះជាភាសាបរទេស

កាលណាអ្នកជួបបញ្ហានៅជីវភាពដូចជាការស៊ាំនឹងជីវភាព ការប្រាស្រ័យរវាងប្តីនិងប្រពន្ធការអប់រំបុត្រាបុត្រី ការសិក្សាភាសា និងការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាន មិនដឹងថា ធ្វើដូចម្តេចដោះស្រាយ យើងមានបុគ្គលិកជំនាញមកជួយអ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារនិងស្ត្រីរបស់អាណិកជនថ្មីក្រុងតៃប៉េលេខៈ២៥៥៨០១៣៣(ទូរស័ព្ទពិសេសនឹងច្រើនភាសាលេខៈ២៥៥៨០១១៩) សមាគមអាណិកជនថ្មីក្រុងតៃប៉េ(ខ័ណ្ឌណានកាំង ២៧៨៨៤៩១១ ខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វា២៣៧០១០៤៦) ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះចំពោះអ្នកផ្គូផ្គងបរទេសលេខៈ0800-024-111 មូលនិធីសង្គមកិចយីទៀនលេខៈ២៥៧៧៧៦៦៣ មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះអំពីការងារមន្ទីរពលកម្មសាលាក្រុងតៃប៉េលេខៈ២៥៥០២១៥១ ព័ត៌មានលំអិតសូមមើលវែបសាយត៍មន្ទីរសង្គមកិច្ចសាលាក្រុងតៃប៉េ