ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
នៅករណីដូចខាងក្រោមត្រូវបង្ហាញនូវលិខិតបញ្ជាក់អំពីកំណត់ហេតុបទល្មើ ឧក្រិដ្ឋកម្មពីនគរបាល(ជនសុចរិត)មានអត្រាដូចខាងក្រោមៈ ១.ស្វែងរកការងារ ៧០% ២.អន្តោប្រវេសន៍ ១០% ៣.បន្តវិជ្ជានៅបរទេស លិខិតឆ្លងដែន(រាជការ ទេសចរណ៍) ៥% ៤.ជនជាតិបរទេសរៀបចំលិខិតស្នាក់នៅរបស់ប្រទេសទី៣ដែលធ្លាប់នៅ តំបន់កោះតៃវ៉ាន ៥% ៥.ជនជាតិបរទេសរៀបចំប័ណ្ណស្នាក់នៅជាស្ថាពរនៅតំបន់កោះតៃវ៉ាន ៣% ៦.រៀបចំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅតំបន់កោះតៃវ៉ានមកពីប្រទេសភូមា ថៃ វៀតណាមជាដើម ២% ៧.ទទួលកូនចិពឹម ៨.ការធ្វើអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង(បង្កើតក្រុមហ៊ុន រៀបចំវគ្គសិក្សា) ១% ៩.ឆែកឆេកដោយខ្លួនឯង ១% ១០.អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតៈ២%