ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
1 . ការរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ :
តាម「រៀនគួរបន្ថែមនឹងរៀនអំពីច្បាប់ការអប់រំ」នៃ「ការរៀនសូត្រដោយខ្លួនប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ」។ ដើម្បីបានទទួល「លិខិតឆ្លងដែនតៃវ៉ាន់」.「នាមប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួនរស់នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់」 នៃ「ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួនចេញចូលក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់」(មានបែងចែកផ្តិតរូបថតផ្សេងៗ 「នៅតំបន់ប្រទេសតៃវ៉ាន់អ្នកដែលមានប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួនរស់នៅយូរឆ្នាំនឹងមានចែកប័ណ្ណឯកសារសំគាល់ខ្លួនចេញចូលក្នុងក្រៅប្រទេស 」 នៃ「នៅក្នុងតំបន់ប្រទេសតៃវ៉ាន់ទាល់តែមានសាច់ញាតិធានាទើបអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់បានហើយនឹងអាចមានប័ណ្ណចេញចូលក្រៅប្រទេស」អ្នក ) ។ អ្នកអាចចូលរួមកម្មវិធីរបស់ក្រសួងការអប់រំប្រចាំឆ្នាំ「ទីក្រុងតៃប៉ីអ្នកអាចរៀនដោយខ្លួនឯងរៀនចប់ប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ (រួមទាំងជន ពិការក៏អាចប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ) កំរិតប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ」( កម្មវិធីប្រឡងនៅខែ១០ ) នៃ 「ទីក្រុងតៃប៉ីរៀនសូត្រដោយខ្លួឯងមានកំរិតអនុវិទ្យាល័យ មឋមសិក្សារៀនចប់យកសញ្ញាប័ត្រ ( រួមទាំងជនពិការក៏អាចប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ ) កំរិតប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ」 ( កម្មវិធីប្រឡងនៅខែ៣ ). មេរៀនសំនួរប្រឡងមាននៅក្នុងឆ្នាំ ១០១ មានសំនួរចំលើយប្រមាណ 40% សិស្សដែលដាក់ឈ្មោះចូលប្រឡងត្រូវចុះឈ្មោះនៅក្នុងសង្កាត់ខ័ណ្ឌរបស់អ្នកសាលាអុនុវិទ្យាល័យឯកជនហ៊ួរជាំងជាអ្នកចាត់ចែងរៀបចំកម្មវិធី មាននៅលើគេហ៍ទំព័រអ៊ីធឺណេត「ការរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ」 ទំព័រអ៊ីធឺណេត មានមេរៀនសំរាប់សិស្សប្រឡងនឹងមានពត៌មានអំពីការប្រឡងប្រកាសប្រាប់សិស្សានុសិស្ស ។ សូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ : ១៩៩៩ ( នៅតាមខេត្តស្រុកផ្សេងៗ ២៧២០៨៨៨៩ ) ចុចផ្លាស់លេខ ៦៤២៤ ។

2.ដំណើរការទទួលស្គាល់និងចាត់ចែងប្រតិទិនអំពីការសិក្សា:
(១)តំបន់ដីគោកចិនៈ
១.យោងតាមការកំណត់ស្តីពីការវាយតម្លៃនិងទទួលស្គាល់ប្រតិទិនអំពីសិក្សាតំបន់ដីគោកចិនដែលរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ អាចចាត់ចែងការងារផ្លាស់ប្តូរលិខិតបញ្ជាក់ប្រតិទិនអំពីសិក្សាស្មើគ្នា។
២.អ្នកដែលមានសញ្ជាតិឬស្នាក់នៅក្រុងតៃប៉េ សូមជាប់មកជាមួយលិខិតបញ្ជាក់ប្រតិទិនអំពីការសិក្សារបស់ដីគោកចិន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតំបន់កោះតៃវ៉ាន(ឬសៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋាន) លិខិតបញ្ជាក់ពីដីគោកចិននិងលិខិតបញ្ជាក់ពីមូលនិធីហៃជី(ច្បាប់ដើម) រូបថត ២ អ៊ិងចំនួន២សន្លឹក នាំយកមកទៅមន្ទីរអប់រំដើម្បីចាត់ការ។
៣,ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអំពីការប្តូរលិខិតបញ្ជាក់ប្រតិទិនអំពីសិក្សានៅគ្រប់ដំណាក់កាល លេខៈ១៩៩៩ (ក្រុងនិងស្រុកក្រៅក្រុងតៃប៉េលេខ២៧២០៨៨៨៩)
(១)វិទ្យាល័យ និងអនុវិទ្យាល័យ ៖ : ទទួលបានការសិក្សា នៅកម្រិតទុតិយភូមិ
(២)បឋមសិក្សាជាតិៈផ្នែករៀបការសិក្សាបឋមសិក្សាជាតិ កូនទូរស័ព្ទលេខៈ ១២១០
(២)តំបន់ប្រទេសផ្សេងទៀត(រួមទាំងតំបន់ស្វយ័តហុកកុងនិងតំបន់ស្វយ័តមៅកាវ)
យោងតាមការកំណត់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យលិខិតបញ្ជាក់ប្រតិទិនអំពីសិក្សានិងវិធានការរបស់ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពសិក្សានិងការទទួលស្គាល់ប្រតិទិនអំពីសិក្សា ត្រូវបកប្រែប្រតិទិនអំពីការសិក្សានៅបរទេសទៅជាភាសាចិន ហើយផ្ញើទៅស្ថានទូតប្រចាំនៅនឹងកន្លែងដើម្បីត្រួតពិនិត្យ។

3.ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការអប់រំសិស្សបរទេស :https://www.boca.gov.tw/lp-43-1-xCat-3.html
ឯកសារសម្គល់និងខ្សែរសេវាកម្មសាកសួរព័ត៌មាន:(02)2343-2913、2343-2914