ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពដល់ស្ត្រី មន្ទីរនគរបាលសាលាក្រុងតៃប៉េផ្សព្វផ្សាយ ពត៌មានអំពីកាពារសុវត្ថិភាពដល់រង្វង់ជីវភាពរបស់ស្ត្រីចំនួន១០៨ប្រការនៅទីកន្លែង តែងតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយឡែកទីកន្លែងដែលប៉ូលិសមិនគ្រប់គ្រងបាន(ដូចជា នៅទីកន្លែងនេះតែងតែកើតករណីសម្លាប់ស្ត្រី ចោរលួច ចោរប្លន់ បំពានលើភេទ និងរបួសជាដើមនិងទីកន្លែងមួយទៀតដូចកាមរោគ គ្រឿងញៀន និងទីប្រជុំជន ជាដើម នៅក្នុរយៈពេលកន្លះឆ្នាំ)នឹងសហការជាមួយអង្គការពាក់ព័ន្ធនិងទីកន្លែង សាធារណៈនិងហាងលក់ដែលធ្វើអាជីវកម្មទាំង២៤ម៉ោងហើយបង្កើតទីកន្លែងការពារសុវត្ថិភាពចំនួន២១៧កន្លែងនៅផ្តល់ពត៌មានអំពីសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មអោយទាន់ពេលវេលាកសាងរង្វង់សុវត្ថិភាពជូនស្ត្រី។