ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តារាងសាកលវិទ្យាល័យនៃទាក់ទិនដល់វិធានការវឹកហាត់របស់ស្រីអន្តោប្រវេសន៍

១.គោលការណ៍សាកលវិទ្យាល័យនៃវិធានការផ្លូវច្បាប់ទី២៣ : 「មិនថាឡើយអ្នកធ្លាប់រៀននៅសាលារដ្ឋហើយនឹង សាលាឯកជនឬក៏សិក្សាថ្នាក់បាក់ថមដូចៗគ្នា នឹងរៀនចប់បាក់ថមទទួលសញ្ញាប័ត្រឬក៏ទទួលលិតផលបន្ទុកខុសៗគ្នា ដែលសិត្សចង់ចូលរៀនបន្តការសិក្សា ទទួលសញ្ញាប័ត្រ។」រៀបចំលំដាប់មានដូចជា ជនអន្តោប្រវេសន៍ទទួលបាកប័ណ្ណសញ្ចាតិតៃវ៉ានល ឬក៏ទទួលបានកាតស្នាក់នៅ ដែលបានរក្សាទុកប័ណ្ណសិក្សា បញ្ញាក់ភស្តុតាងក្នុងកំប៉ុង ត្រូវតែឲ្យគ្រូដ៏ទៃបញ្ជាក់ថាពិតជាធ្លាប់រៀនចប់បាក់ថមមែន ទើបអាចចូលសិក្សាវិទ្យាល័យបាន។
២.ឥឡូវនេះកាលចូលសិក្សាវិទ្យាល័យបន្ថែម នៅក្នុងប្រទេសមានជាច្រើនបែតបត់ អាចដាក់ពាក្យចូលរៀនបាន មិនថាមានផ្លូវ៣យ៉ាងដែលបានផ្សព្វផ្សាយរកនិសិត្ស :
(1) ផ្នែកវិទ្យាល័យនិសិត្សបានអោយសេចក្តីយល់ព្រម នឹងពាក្យស្មើរចូលសិក្សាដោយផ្តល់ខ្លួន : នឹងធ្វើនៃផ្លូវទី២ប្រឡងវិទ្យាល័យមើលសមត្ថភាព (ប្រឡងពាក្យបំព្រួញ)អោយលទ្ធផល. នឹងឲ្យសេចក្តីយល់ព្រមមានផ្កាយច្រើន ( កំណត់តែក្នុងប្រទេសថ្នាក់បាក់ថមសិត្សដែលបានសិក្សាចប់) អាស្រ័យលើសិក្សាសមិទ្ធផលឬនៅសាលាសទ្ធផលទើបអាចចូលរៀនវិទ្យាល័យអោយតែភារកិច្ចផ្ញើរសុំផ្តល់ខ្លួនដាក់ពាក្យចូលរៀនវិទ្យាល័យ តាមច្បាប់ទី១ នឹងជ្រើរើសផ្លូវទី២វិញ នឹងធ្វើតាមប្រឡងដែលបានតំណត់មុខវិជ្ជា។ តាមផ្លូវច្បាប់ទី២នេះ សូមអញ្ចើញចូលកម្មវិធីវិចផ្សាយ ដាក់ពាក្យតាមអត្ថបទក្រុមសិក្សាវិទ្យាល័យ (www.caac.ccu.edu.tw)។ គិតទៅតាមសាលារៀននិមួយៗ តំណត់ពេញលិញ ទើបជ្រើរើសផ្ញើរសុំដាក់ពាក្យចូលរៀនថ្នាក់ផ្នែកសិក្សាដែរអ្នកពេញចិត្តសិក្សា។
(២)កាលប្រឡងចូលសិក្សាវិទ្យាល័យតាម : គឺគិតសំគល់តាមកាលសិក្សាវិទ្យាល័យតាមផ្នែកប្រឡង ( ប្រឡងចប់អាចចូលធ្វើការ ) សទ្ធផល ធ្លាប់ឆ្លងកាត់កាលប្រឡង ទើបអាចសិក្សាវិទ្យាល័យ។ របៀបខាងផ្នែកកាកសិក្សាវិទ្យាល័យ ខាងផ្នែកកាលសិក្សា ខាងថ្នាក់ផ្នែកនិមួយៗ ដែលអាចចូលរួមប្រឡងសទ្ធផល សូមចូលពិនិត្យមើលតាមនៅក្នុងវិចផ្សាយ (www.caac.ccu.edu.tw)
៣.ប្រសិនជាអ្នកមានភាពចាប់អារម្មណ៍ ចង់ដឹងច្បាស់អំពីរចូលសិក្សាវិទ្យាល័យច្រើនជាងនេះទៅទៀត នឹង កាលសទ្ធផលប្រឡង អត្ថន័យទាំងឡាយ ( ប្រសិនជាចង់ចុះឈ្មោះប្រឡង. ឬអត្ថន័យក្នុងកាលប្រឡងនឹង។ល។) សូមចូលសង្ខេតនឹងវិចផ្សាយ កាលសិក្សាវិទ្យាល័យជាច្រើនទៀត កាលដាក់ពាក្យចូលរៀន (http://nsdua.moe.edu.tw) ឬកាលប្រឡងអំពីរមណ្ឌូលវិចផ្សាយ(www.ceec.edu.tw)。។ សូមទាក់ទងទៅសាលាថ្នាក់បាក់ថមទូរស័ព្ទលេខ : ០២-៧៧៣៦៦០៨៨ ( កញ្ញា ឆឹន ស៊ូរ ហ្វិន )។
អត្ថបទមកពី ﹕នៅទីក្រុងតៃប៉ិករដ្ឋភបាលក្រសួងការអប់រំសិក្សាក្រុមប្រឹក្សាអប់រំ