ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការចុះបញ្ជីលះលែងគ្នា

កម្មវិធីស្នើសុំ
ភាគីទាំងពីរសុំលះលែងគ្នាតាមកិចព្រមព្រៀង ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរត្រូវចូលខ្លួនព្រមជាមួយគ្នានៅអង្គការអត្រានុកូលដ្ឋានហើយមានសុពលភាពចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃចុះបញ្ជីលះលែងគ្នា។。

ឯកសារត្រូវរៀបចំ:
១.សៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ការត្រាឬការស៊ីញ៉េរបស់សាមីខ្លួនទាំងសងខាង។。
២.ច្បាប់ដើមអំពីកិចសន្យាលះលែងគ្នា ឬ សាលក្រមរបស់តុលាការ សាលក្រមអំពីការលែងលះគ្នា(ការដោះសារគ្នា)របស់តុលាការ។。
៣.រូបថតពាក់កណ្តាលខ្លួនមួយសន្លឹកក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំពេលថ្មីៗបំផុតរបស់អ្នក អ្នកលះលែងគ្នា ចំពោះទំហំត្រូវរៀបចំតាមការកំណត់ស្តីពីការទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។。
៤.នៅពេលចាត់ចែងការចុះបញ្ជីលះលែងគ្នា ត្រូវប្តូរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបែបថ្មីចំណែកកាលបរិច្ឆេទនិងលិខិតដែលត្រូវការត្រូវរៀបចំតាមការកំណត់ស្តីពីការទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។。
៥.ភាគីទាំងសងខាងលះលែងគ្នានៅបរទេសហើយមិនអាចចូលខ្លួននៅនឹងកន្លែង ត្រូវអាចប្រគល់សិទ្ធិអោយគេ រីឯលិខិតប្រគល់សិទ្ធិ និងលិខិតជាភាសាបរទេសហើយនិងលិខិតប្រគល់សិទ្ធិ និងលិខិតដែលបកប្រែជាភាសាចិនត្រូវពិនិត្យដោយអង្គភាពប្រចាំនៅបរទេស បើអង្គភាពនៅបរទេសត្រូវការត្រួតពិនិត្យឯកសារជាភាសាចិន ត្រូវបកប្រែទៅជាភាសាចិន។កិចសន្យាលះលែងគ្នាដែលធ្វើនៅតំបន់ចិនដីគោកត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយមូលនិធីឈុងសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន វិញ្ញាបនកម្មអំពីការលះលែងគ្នានៅតំបន់ចិនដីគោកនៅតែត្រូវពិនិត្យដោយតុលាការ។。