ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ក្រៅពីនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាពស្ត្រី(ឧទាហរណ៍នៅពេលយប់ជ្រៅ) មន្ទីរនគរបាលយើងតែងតែពង្រឹងការយាមល្បាតនៅក្នុងតំបន់ទទួលខុសត្រូវហើយ បង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនស្ត្រីហើយយកចិត្តទុកដាក់លើ សុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីផ្តល់ជំនួយគ្រប់ពេលវេលា(នៅពេលយប់ ស្ត្រីត្រឡប់មកវិញនឹង អាចជំនួសហៅតាក់ស៊ីឬឡាននគរបាលបព្ជូនទៅផ្ទះវិញដើម្បីចៀសវៀងករណីស្រីត្រូវបានសម្លាប់កើតឡើងម្តងទៀត។