ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកជំនាញបរទេសឱ្យយល់អំពីនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិ - ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើត តំបន់នីតិសម្បទាធម្មជាតិនីតិសម្បទា នៅលើបណ្តាញព័ត៌មានសកលនៃក្រសួងចុះបញ្ជីគ្រួសារ 

(គេហទំព័រ