ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
 
ការឧបត្ថម្ភការអប់រំកុមារ សំរាប់គ្រួសារក្រីក្រ
 
កុមាររស់នៅក្នុងក្រុងដែលមានអាយុក្រោម១២ឆ្នាំ ត្រូវសមស្រប លក្ខ័ខណ្ឌដូចខាងក្រោមៈ
១.មានឈ្មោះក្នុងបញ្ចីគ្រួសារចំនូលតិចក្នុងក្រុង
២.កុមារមានអាយុមុនចូលរៀនត្រូវគ្រួសារយកទៅផ្ញើចិញ្ចឹម
៣.ត្រូវបានការរៀបពីវិទ្យស្តាន្ថាអប់រំកុមារ
៤.កុមារដែលមានវិបិត្តគ្រួសារ
៥.កុមារគ្រួសារជួបប្រទះស្ថានភាពពិសេសដែលមានអាយុ៦ឆ្នាំចុះក្រោម
៦.កុមារឆ្លង់កាត់ការវាយតំលៃពីអង្កការត្រួវការការសង្ក្រោះ (គឺកុមារដែលអត់មានមនុស្សថែទាំហើយ ឆ្លងកាត់វាយតំលៃពីអាជ្ញាធរត្រូវប្រគល់សិទ្ធិអោយថែទាំជាបន្ទាន់)
 
ផ្នែកថែទាំទារកនិងសង្គមកិច្ចនារី។ ១៩៩៩តខែ្សលេខ១៦២៣-១៦២៥(ស្រុកនិងក្រុងក្រៅ០២-២៧២០-៨៨៨៩)
 
ការឧបត្ថម្ភការអប់រំបណ្តោះអាសន្ន(រួមមាន ការរៀបចំ ការថែទាំ ការស្នាក់នៅ)
 
កុមារមានអាយុពី០-១២ឆ្នាំរស់នៅក្នុងក្រុង ត្រូវសមស្រប លក្ខ័ខណ្ឌដូចខាងក្រោមៈ
១.នៅក្នុងក្រុងយើងខ្ញុំ មានគម្លាតរវាងគ្រួសារ មានការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅ និងគ្រសារមានកម្រិតជីវភាពទាប ។
២.រស់នៅជាមួយឧ៏ពុក រឺម្តាយ
៣.ឧ៏ពុករឺម្តាយធ្វើឱ្យមានបញ្ហាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តចំពោះកុមារ
៤.កុមារដែលមានទំនាស់បញ្ហាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តជាមួយបងផ្អូននៅក្នុងគ្រសារ
៥.សមស្របតាមលក្ខខ័ណ្ឌំគ្រួសារមានស្ថានភាពពិសេសតាមមាត្រាទី៤ ទំព័រទី១លក្ខខ័ណ្ឌំទី១ដល់ទី៣ និងលក្ខខ័ណ្ឌំទី៥ដល់ទី៦នៃច្បាប់សំរាប់កុមាររឺចៅដែលមានអាយុ៦ឆ្នាំក្នុងគ្រសារ
៦.គ្រួសារដែលមានអាណាព្យាបាលតែម្ខាង
៧.មានកូនភ្លោះច្រើន
៨.ឧ៏ពុករឺម្តាយបាត់បង់សមត្ថភាពចិញ្ចឹមកូនរឺបាត់បង់ការងារ
៩.គ្រួសាររឺជនដែលបានទទួល្មសេវាកម្មតំរូវការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗពី មជ្ឈមណ្ឌលការពារសង្គ្រោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ, មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចសង្គម, មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមកិច្ចការនារី រឺអង្កការរៀបចំសេវាកម្មសង្គមកិច្ច។
 
ផ្នែកថែទាំទារកនិងសង្គមកិច្ច កិច្ចការនារី ១៩៩៩តខែ្សលេខ១៦២៣-១៦២៥(ក្រុងស្រុកក្រៅលេខ០២-២៧២០៨៨៨៩)
អង្កភាពរៀបចំប្រព័ន្ឋថែទាំកុមារសង្គម(សុំរក្សាទុកឯកសារយោងតាមទូរស័ព្ទ)ការឧបត្ថម្ភបណ្តោះអាសន្ន រាល់ខែច្រើនបំផុត៤០ម៉ោង អ្នកមានតំរូវការពិសេសត្រូវទំនាក់ទំនង់មជ្ឈមណ្ឌលពាក់ព័ន្ឋដោយឆ្លងកាត់ការវាយតំលៃ រាល់ខែច្រើនបំផុតទទួលបានឧបត្ថម្ភ៨០ម៉ោង រាល់ឆ្នាំខ្ពស់បំផុត ទទួលបានឧបត្ថម្ភ ២៤០ម៉ោង។
សេវាសាធារណៈនិងសេវាផ្សព្វផ្សាយតិចតួចសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 2 ឆ្នាំ 【ការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃទី 1 ខែសីហាឆ្នាំ 107 និងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាក្នុងរយៈពេល 2 ខែចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែ 8 (សីហា) ឆ្នាំ 107 និងមានសិទ្ធិទទួលបានការឧបត្ថម្ភចុះកាលបរិច្ឆេទចាប់ពីខែ  8 (សីហា) ឆ្នាំ107  ផ្តល់ជូន】
 
១១ . វត្ថុឧបត្ថម្ភធនធាន
តិថិជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោមៈប្រសិនបើកុមារត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យដៃគូដាក់ពាក្យសុំទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងឬក្រុង (ខេត្ដ) ដើម្បីជួយក្នុងការបង់ថ្លៃសេវាកម្ម:
(ក) ការិយាល័យពន្ធនាយកអនុម័តដោយដំណើរសរុបទូលំទូលាយនៃថ្មីមួយឆ្នាំតិចជាងស្តង់ដាសរុបឬអត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរួមដោយតិចជាងម្ភៃភាគរយឬដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងឬស្រុក (ទីក្រុង) នៅក្នុងការអនុលោមតាមជំនួយសង្គម ការត្រួតពិនិត្យច្បាប់ត្រូវបានកំណត់ថាជាគ្រួសារដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យមគ្រួសារដែលមានចំណូលទាបឬគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះ។
(ខ) អតិថិជនទុកចិត្តថែទាំកុមារក្នុងកំឡុងពេលថ្ងៃថែទាំកុមារពេញមួយថ្ងៃការមើលថែទាំកុមារពេលយប់ជាដើមហើយចំនួនម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺច្រើនជាង 30 ម៉ោង។
(គ) រយៈពេលនៃរបាយការណ៍នេះសំខាន់ឈ្មោះនៃការដាក់កុមារដែលមិនមានរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់មូលនិធិជាសាធារណៈលំនៅដ្ឋាន, ការថែរក្សាមិនទទួលបានឈ្មោះនៃការឈប់សម្រាកមាតាបិតារបស់កុមារនេះដោយគ្មានប្រាក់ចំណាយប្រាក់ឬប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតពីឪពុកម្តាយជាមួយធម្មជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាល។
(ឃ) ម៉ាស៊ីនភ្ញៀវមិនអាចរៀបចំការប្រមូលផ្តុំនៅលើមួយ។ ទោះជាយ៉ាងណាកុមារដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍យឺតយ៉ាវអសមត្ថភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជំងឺកម្រឬលក្ខខ័ណ្ឌពិសេសផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។
២. ចំនួនប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (ឧបត្ថម្ភធននេះគឺច្រើនជាងពាក់កណ្តាលក្នុងមួយខែតិចជាងមួយខែសម្រាប់មួយខែតិចជាងពាក់កណ្តាលក្នុងមួយខែសម្រាប់ពាក់កណ្តាលខែ) :
1. គ្រួសារដូចនេះ (អត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលតិចជាង 20%):
កុមារម្នាក់ៗត្រូវបានទទួលការឧបត្ថម្ភធនចំនួន 3.000 យ័នក្នុងមួយខែ។
2. គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យម: 5.000 យន់ក្នុងម្នាក់ក្នុងមួយខែ។
3. គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងគ្រួសារជួបការលំបាក: កុមារម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 7000 យ័នក្នុងមួយខែ។
(2) អ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលថែរក្សាឯកជននិងបុគ្គលិកថែរក្សាផ្ទះដែលចូលរួមក្នុងសេវាថែទាំកុមារដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងសង្កាត់នេះ:
1. គ្រួសារដូចនេះ (អត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលតិចជាង 20%):កុមារម្នាក់ៗត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំនួន 6.000 យន់ចិនតៃវ៉ាន់។
2. គ្រួសារដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យម: កុមារម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 8,000 យន់ក្នុងមួយខែ។
3. គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះ: កុមារម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងមួយម៉ឺនយាន់ក្នុងមួយខែ។
(3) ចំពោះអ្នកដែលបំពេញតម្រូវការនៃកថាខណ្ឌទីមួយដំបូងនិងអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 3 ឆ្នាំឡើងទៅកុមារម្នាក់ៗត្រូវបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំនួន 1000 យ័នចិនតៃវ៉ាន់។
 
អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវដាក់ឯកសារដាក់ពាក្យសុំរបស់ពួកគេទៅមណ្ឌលសេវាកម្មថែទាំផ្ទះដែលបុគ្គលិកសាលាមត្តេយ្យត្រូវបានគេទទួលយកក្នុងកំឡុងពេល 15 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃកើតមានការថែទាំកុមារឬដាក់ពាក្យតាមរយៈមណ្ឌលថែទាំកុមារសម្រាប់ការថែទាំកុមារនិងផ្ទេរវាទៅផ្នែកសុខុមាលភាពសង្គមនិងផ្នែកថែទាំកុមារនៃនាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពសង្គមមកលេខ 1999 ឬ (ខាងក្រៅស្រុក 02-27208889)
ចុចផ្លាស់លេខ 1624 ~ 1625
 
ការឧបត្ថម្ភការចំនាយសិក្សាសំរាប់គ្រួសារមានការងារធ្វើ
 
១.ការជ្រើសរើសការឧបត្ថម្ភ្:
ឳពុកម្តាយ (ទទួលបានអាណាព្យាបាល) អ្នកទាំង២ ឬម្នាក់មានការងារ ឬឳពុកម្តាយគាត់ទាំង២ មានការរវល់ក្នុងការងារធ្វើ ហើយនៅ ឯផ្ទះមានកូនត្រូវមើលថែ ដែលកូនគាត់មាន ពិការភាព ឬមានការ មើលថែទាំដោយបង្ខិតបង្ខំ ឬបង្កអោយការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ ដែលត្រូវដាក់គុក បង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់ ក្នុងរយៈពេលកំណត់ ១ឆ្នាំ ឬទទួលបាននូវកិច្ចការពារផ្នែកសិទ្ធមនុស្ស ដោយត្រូវទទួលទោស ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំឡើងទៅ ។ ហើយច្បាប់នេះ កំពុងតែសំណើរការទៅខាងមុខ (ត្រូវតែមានសៀវភៅសុខុមាលភាពជនពិការ ជាប់មកជាមួយ ដែលបញ្ជាក់ថា មានការបង្ខិតបង្ខំ ឬបង្ហាញពីលិខិតបញ្ជាក់ពីការវិនិច្ឆ័យទោស) ដែលជា មូលហេតុធ្វើឲ្យលោកអ្នកមិនអាចមើលថែកូន ដោយខ្លួនឯងបាន ដោយកុមារនៅក្នុងផ្ទះ មានអាយុមិនទាន់គ្រប់ ២ឆ្នាំ ហើយត្រូវការ ជញ្ជូនទៅ ក្នុងប្រព័ន្ធមើលថែរបស់សង្កាត់ ឬមេដោះ ឬមជ្ឈមណ្ឌល មើលថែកុមារ អនុលោមតាមអត្ថន័យ ដូចខាងក្រោមនេះ ៖(១) នៅក្នុងគ្រួសារធម្មតា ៖ឳពុកម្តាយ ដែលទទួលបាន (អាណាព្យាបាល) អ្នកទាំង២ ឬមានតែម្នាក់ រកបានចំនូលចូលសរុប មិនដល់២០% ក្នុង១ឆ្នាំ គឺ មិនអាចដាក់ពាក្យស្មើ សុំបានឡើយ ។
(២) គ្រួសារដែលមានការលំបាក ក្នុងជីវភាពរស់នៅ ៖គ្រួសារមានការលំបាក ក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងគ្រសារមានការលំបាកខ្លាំង ក្នុងជីវភាពរស់នៅ ហើយនៅក្នុងផ្ទះ គាត់មានកូនមានអាយុមិនគ្រប់ ២ឆ្នាំ និងមានការរលូតលាស់យឺតយ៉ាវខុសពីក្មេងដទៃ ឬមានពិការភាព ហើយនៅក្នុង គ្រួសារមានការលំបាក ក្នុងជីវភាពរស់នៅ ។
២.អត្ថន័យនៃការឧបត្ថម្ភ:
១) មេដោះមើលថែទារក មានគុណសម្បតិ្តដូចជា 「ធ្លាប់បម្រើការងារផ្នែកមើលថែកុមារ」ឬ「មេដោះដែលមាន ការអត់ធ្មត់」
១.នៅក្នុងគ្រសារធម្មតា ៖ កុមារ ១នាក់ ទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនបំផុត ចំនួន ២,០០០ ដុល្លារ ចិនតៃវ៉ាន់ ជារៀងរាល់ខែ ។
២.គ្រសារដែលមានការលំបាក ក្នុងជីវភាពរស់នៅ ៖:ជួយឧបត្ថម្ភ ដល់គ្រួសារដែលមានការលំបាក ក្នុង ជីវភាពរស់នៅ ក្នុង កុមារ១នាក់ នូវទឹកប្រាក់ច្រើនបំផុត ចំនូន ៣,០០០ ដុល្លារចិនតៃវ៉ាន់ ជារៀងរាល់ខែ ។ ប្រសិនបើ គ្រួសារមានកូនមិនទាន់គ្រប់អាយុ ២ ឆ្នាំ ហើយមានការរលូតលាស់យឺតៗ ឬកូនមានជំងឺ ហើយមានការលំបាកខ្លាំង នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ ពួកគេនឹង ទទួលបានការឧបត្ថម្ភដល់កុមារ ១នាក់ ចំនួន ៤,០០០ ដុល្លារចិន តៃវ៉ាន់ ជារៀងរាល់ខែ ។
(២) មេដោះមើលថែទារកមានគុណសម្បតិ្តដូចជា 「មេដោះដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ」ឬមជ្ឈមណ្ឌល មើលថែកុមារ ៖
១. នៅក្នុងគ្រសារធម្មតា ៖កុមារ ១នាក់ ទទួលបានទឹកប្រាក់ ច្រើនបំផុត ចំនួន ៣,០០០ ដុល្លារចិនតៃវ៉ាន់ ជារៀងរាល់ខែ ។
 
២.គ្រសារដែលមានការលំបាក ក្នុងជីវភាពរស់នៅ ៖ មានការជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារដែល មានការលំបាក ក្នុងជីវភាព រស់នៅ នូវទឹកប្រាក់ច្រើនបំផុត ចំនួន ៤,០០០រៀលចិនតៃវ៉ាន់ សម្រាប់  កុមារ ១នាក់  ជារៀងរាល់ខែ ។ ប្រសិនបើ គ្រួសារមានកូនមិនទាន់គ្រប់អាយុ ២ ឆ្នាំ ហើយមានការរលូតលាស់យឺតៗ ឬកូនមានជំងឺ ហើយមានការលំបាកខ្លាំង នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ ពួកគេនឹង ទទួលបានការឧបត្ថម្ភដល់កុមារ ១នាក់ ចំនួន ៥,០០០ ដុល្លារចិន តៃវ៉ាន់ ជារៀងរាល់ខែ ។
ឆ្លងកាត់ការចួលរួមក្នុងប្រព័ន្ឋថែទាំកុមារសង្គម រឺ បានបញ្ផូនទារកស្របច្បាប់ទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំទារកនៃផ្នែកថែទាំកុមារនិងសង្គមកិច្ច កិច្ចការនារីសង្គម។ ១៩៩៩តខែ្សលេខ១៦២៣-១៦២៥(ក្រុងស្រុកក្រៅលេខ០២-២៧២០៨៨៨៩)
 
សេវាកម្មអប់រំនិងព្យាបាលមុន វ័យកុមារ
 
នៅមុនពេលកុមារអាចចូលរៀនបឋមសិក្សា, ចេះនិយាយចេះធ្វើចលនាដូចធម្មតា រឺ ពេលសិក្សានៅជាមួយកុមារដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសុំអ្នកត្រូវនាំកុមារទៅមន្ទីរពេទ្យត្រួតពិនិត្យ រឺ មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យការលូតលាស់កុមារនិងមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង់។

ព័ត៌មានលំអិតសូមមើលវែបសាយមន្ទីរសង្គមកិច្ចសាលាក្រុងតៃប៉េ