ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

「ពានមាសពលកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៣」ស្នាដៃវីដូឃ្លីបដ៏ឆ្នើមចំនួន២០ដែលត្រូទទួលបានរង្វាន់បានចេញលទ្ធផលហើយ។

「ពានមាសពលកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៣」ស្នាដៃវីដូឃ្លីបដ៏ឆ្នើមចំនួន២០ដែលត្រូទទួលបានរង្វាន់បានចេញលទ្ធផលហើយ។
「ពានមាសពលកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៣」ស្នាដៃវីដូឃ្លីបដ៏ឆ្នើមចំនួន២០ដែលត្រូទទួលបានរង្វាន់បានចេញលទ្ធផលហើយ។សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់『វេទិការតៃប៉ិដ៏YOUNG 』ដើម្បីរីករាយទស្សនានូវខ្សែរទស្សនីយភាពដែលទទួលបានពានរង្វាន់នឹករលឹកដល់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីទាំងអស់។

ពានមាសពលកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៣